EQAR – vad betyder det europeiska registret för UKÄ och den svenska högskolan?

Registrering i EQAR och medlemskap i ENQA är viktiga delar i UKÄ:s arbete med att stödja svenska lärosätens internationalisering och studenters internationella mobilitet. Både ENQA och EQAR är också värdefulla gemenskaper för samverkan och möjlighet för Sverige och UKÄ till påverkan inom det europeiska högskoleområdet.


  • ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) är gemensamma europeiska standarder och riktlinjer för hur högre utbildning ska kvalitetssäkras samt för hur kvalitetssäkringsorganisationernas verksamhet bör bedrivas. Läs mer om ESG här
  • EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education) är det officiella europeiska registret för kvalitetssäkringsorgan som uppfyller kraven i ESG. EQAR erbjuder också information om länder inom det europeiska högskoleområdet, nationella kvalitetssäkringsramverk och annan information om kvalitetssäkring i Europa. Läs mer om EQAR här
  • DEQAR (Database of External Quality Assurance Results) är en databas över lärosäten och utbildningar som genomgått extern kvalitetsgranskning enligt ESG av kvalitetssäkringsorganisationer listade i EQAR.Läs mer om DEQAR här
  • ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education ) är ett europeiskt nätverk för att främja kvalitetssäkring av högre utbildning och består av kvalitetssäkringsorganisationer som uppfyller kraven i ESG. Läs mer om ENQA här
  • EHEA (European Higher Education Area) är det europeiska området för högre utbildning. Läs mer om EHEA här

UKÄ kunde våren 2021 efter en extern granskning ansluta sig till det officiella europeiska registret för kvalitetssäkringsorgan (EQAR). Detta är tillsammans med medlemskapet i ENQA ett kvitto på att UKÄ uppfyller de gemensamma europeiska standarder för kvalitetssäkring som formulerats i ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Vad betyder det för den svenska högskolan att UKÄ nu ingår i det europeiska registret för kvalitetssäkringsorgan? Vad innebär det för UKÄ och för vidareutvecklingen av det nationella kvalitetssäkringssystemet? Hur kan registreringen i EQAR bli en drivande kraft i den fortsatta internationaliseringen av svensk högre utbildning och forskning? Vi ställde några frågor om detta till UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm och Karin Järplid, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning. Vi har också fört ett samtal med EQAR:s ordförande, Karl Dittrich, där han ger sin syn på EQAR:s roll, styrkor och utmaningar, och vilka förhoppningar som finns på Sverige genom UKÄ.

Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ, varför är det viktigt för svenska lärosäten och för högskolans internationalisering att UKÄ nu är anslutet till EQAR?

- Genom registreringen i EQAR och medlemskapet i ENQA är vi en tydlig del av den europeiska gemenskapen kring kvalitetssäkring vilket även säkerställer tilltron till det svenska systemet för kvalitetssäkring. Jag hoppas att det också kan vara en drivkraft för vår och svenska lärosätens medverkan i kvalitetsarbetet inom European universities-initiativet och andra internationella program. Vårt engagemang i EQAR och ENQA kan på lite sikt också, förhoppningsvis, möjliggöra för oss att mer aktivt kliva fram i det internationella samarbetet kring kvalitetssäkring.

Karin Järplid, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning, hur kan registreringen i EQAR påverka UKÄ:s kvalitetssäkringsverksamhet på kort och lång sikt?

- Att UKÄ nu ingår i det europeiska registret för kvalitetssäkringsorganisationer sammanfaller väl med det metodutvecklingsarbete vi påbörjat inför nästa granskningscykel från 2023 och framåt. De synpunkter som framkommit vid granskningarna från både EQAR och ENQA utgör värdefulla underlag för detta arbete. Det är viktigt att det nationella kvalitetssäkringssystemet går i takt med den europeiska och internationella utvecklingen på området, och vi är nu genom EQAR och ENQA aktivt med och påverkar utformningen och tillämpningen av ESG liksom andra viktiga frågor inom det europeiska högskolesamarbetet. Samtidigt ökar vår beredskap att möta lärosätenas behov av smidig och ändamålsenlig kvalitetssäkring över gränserna, där en viktig uppgift för UKÄ är att identifiera nationella hinder och verka för att överbrygga dessa.

Karl Dittrich, ordförande i EQAR, hur skulle du beskriva det europeiska registrets syfte och strategiska roll? Vad har EQAR uppnått hittills och vilka är utmaningarna inför framtiden?

- Registrets främsta syfte är att bidra till att stärka den tillit mellan länder och lärosäten som är helt nödvändig för ökad student- och personalmobilitet och ett ökat samarbete mellan europeiska lärosäten. När en kvalitetssäkringsorganisation som UKÄ är registrerad i EQAR signalerar det till lärosäten och studenter i Sverige och utomlands att UKÄ:s kvalitetssäkring följer standarderna i ESG och att de granskningar och utvärderingar ni genomför äger giltighet och går att lita på.

- Vi tycker att vi så här långt tillsammans med andra aktörer lyckats bidra till ökad tillit. Men det är ibland en utmaning för oss att EQAR dels har till uppgift att säkerställa att de kvalitetssäkringsorgan som ingår i registret håller hög kvalitet, dels är en engagerad partner inom EHEA som arbetar för att främja samarbete mellan lärosäten över nationsgränserna. Ibland kommer dessa målsättningar i konflikt med varandra. Det är också viktigt att hålla i minnet att byråkratin runt kvalitetssäkring inte får bli ett självändamål, utan att vi arbetar för att höja kvaliteten på själva utbildningen.

- En viktig fråga framöver är att minska lagliga och administrativa hinder för kvalitetssäkring över gränserna, särskilt aktuellt inom de framväxande europeiska universitetsallianserna. EQAR arbetar för att lärosäten ska slippa gå igenom dubbla kvalitetsgranskningar och i stället kunna bli granskade genom en enhetlig process, exempelvis genom den så kallade European Approach för kvalitetssäkring av gemensamma program eller annat ramverk.

På vilket sätt kan Sverige och UKÄ bidra , Karl Dittrich?

- Sverige är en respekterad partner inom europeisk och internationell högre utbildning och har alltid varit en tydlig röst för att värna lärosätens självständighet. Jag hoppas att Sverige och UKÄ fortsätter att engagera sig i en kvalitetsutvecklande och tillitsbaserad tillämpning av ESG, aktivt främja europeiskt samarbete och kvalitetssäkring över gränserna, och betona det akademiska och samhälleliga värdet av högskolans internationalisering. Utöver detta kommer aktuella utvecklingstrender som mikromeriter (eng. microcredentials) att kräva ett intensifierat europeiskt samarbete och möjligen även någon form av ömsesidig anpassning mellan olika länders högskolesystem.