Ljuset på jämställdhet

Jämställdhetsfrågor berör alla delar av vår verksamhet. Nu har vi tagit fram nya sidor på vår webbplats för att synliggöra hur vi arbetar med jämställdhet och lärosätenas roll.

I regleringsbrevet har vi ett uppdrag om jämställdhetsintegrering som redovisades i september. De nya temasidorna om jämställdhet är ett sätt att tillgängliggöra resultaten gällande jämställdhet i UKÄ:s analyser och granskningar på ett bättre sätt. Det finns fortfarande skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter i akademin. Exempelvis är majoriteten av professorerna män, trots att kvinnor utgör majoriteten av studenter på grundnivå. UKÄ:s arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet relaterar framförallt till det jämställdhetspolitiska målet om jämställd utbildning. Det målet har i sin tur stor betydelse för att det övergripande nationella jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv ska kunna förverkligas.

- Jämställdhet är en sådan fråga som berör hela myndighetens verksamhet. Därför är det en naturlig fråga att arbeta med på det tematiska sätt som vi nu lanserar, säger Anders Söderholm, gd, om utvecklingen av webbplatsen.

Läs mer om jämställdhet.