Statistik om högskolan – en del i Sveriges officiella statistik

UKÄ är ansvarig för statistik som berör den svenska högskolan. Vi tar fram statistik som belyser studenter, doktorander och personal. Vi tar också fram uppgifter över publiceringar och högskolans ekonomi.

Uppgifter från lärosätena utgör grunden

Grunden till all vår statistik är de uppgifter som medarbetare hos lärosätena lägger in i sina respektive verksamhetssystem. Ett urval av dessa uppgifter rapporteras sedan till oss eller till Statistiska centralbyrån som producerar en del av statistiken på uppdrag av UKÄ. Medarbetarna på Sveriges lärosäten och det arbete som de gör är en viktig grund till den officiella statistiken om högre utbildning.

Officiell statistik – Vad är det?
Officiell statistik är statistik som enligt lag och förordning har en särskild ställning. Denna statistik ska bland annat finnas allmänt tillgänglig och, om möjligt, vara uppdelad på kvinnor och män. Genom att uppgifterna hålls tillgängliga i register hos Statistiska centralbyrån så är möjligheterna att bedriva forskning på uppgifterna om högre utbildning goda.

Det är regeringen som utser vilka myndigheter och vilka områden som det ska finnas officiell statistik inom. UKÄ är en av 29 myndigheter som har ett ansvar för Sveriges officiella statistik. Tillsammans med Skolverket, Centrala studiestödsnämnden och Statistiska centralbyrån tar vi fram statistik som försöker belysa den utbildning som sker i Sverige. Tillsammans samverkar vi också i ett särskilt användarråd kring statistik om utbildning.

Underlag i propositioner, beslut, prognoser och debatt

De uppgifter som UKÄ tar fram och publicerar används som underlag i regeringens budgetproposition, politiska propositioner och beslut, som underlag till debatt och nyhetsrapportering. Information används också till exempel för att titta på breddad rekrytering, skapa prognoser kring framtida behov av personer med högskoleutbildning och följa upp effekterna av coronapandemin. Den statistik och de analyser och rapporter som vi tar fram är tillgängliga för alla via vår webb och via vår statistikdatabas. Informationen kommer också att vara ett viktigt underlag i vår kommande uppföljning av Sveriges återhämtningsplan efter pandemin.

Exempel ifrån UKÄ:s statistik och analyser

Studenter vid svenska lärosäten läsåret 2020/21

Internationell statistik om utbildning

Tillsammans med Statistiska centralbyrån och Skolverket deltar vi i den internationella statistikinsamlingen som sker till UNESCO, OECD och EU (UOE). Vi deltar i och rapporterar uppgifter till EU-kommissionens ETER-projektet samt deltar i flera arbetsgrupper för att bevaka statistik och statistikutveckling ur ett svenskt perspektiv. Den informationen som samlas in bidrar bland annat till information i Education at a Glance samt till databaser som tillhandahålls av ETER, OECD och Eurostat.