Fem lärosätegranskningar i den femte omgången klara – grönt ljus för nästan alla

UKÄ har nu granskat kvalitetssäkringsarbetet på Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.
Göteborgs, Lunds, Umeå och Uppsala universitet fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete då samtliga bedömningsområden är tillfredsställande. Linköpings universitet fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.

Majoriteten har kommit långt

Lärosätena har det huvudsakliga ansvaret för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Att UKÄ granskar lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är en del i detta. Bedömningen baseras på sex områden: styrning och organisation, förutsättningar, utformning, genomförande och resultat, jämställdhet, student- och doktorandperspektiv, samt arbetsliv och samverkan. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala där kvalitetssäkringsarbetet antingen kan få omdömet godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt.

– Majoriteten av lärosätena har kommit riktigt långt med att utveckla kvalitetssystem som uppfattas som heltäckande, robusta och med en gemensam stomme som medger en viss variation för att möjliggöra delaktighet och ägarskap på lokal nivå, säger Viveka Persson, gruppchef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.

Samtliga lärosäten uppfyller alla bedömningsområden förutom Linköpings universitet där jämställdhetsperspektivet bedöms som inte tillfredsställande. Ytterligare utvecklingsområden som bedömargruppen pekar ut för Linköpings universitet är en obalans mellan ambitionsnivå och kapacitet att ta om hand resultaten i kvalitetssystemet.

– Det är positivt att de flesta av lärosätena kommit ganska långt i implementeringen av kvalitetssystemen och tar ett stort ansvar i att säkerställa kvaliteten i sina utbildningar. Till exempel har flera av utbildningarna vid lärosätena genomgått utbildningsutvärdering med externa inslag, säger Viveka Persson.

Utmaningar och utvecklingsområden

I granskningarna identifieras att en utmaning för lärosäten med starkt decentraliserade organisationer är hur de kan försäkra sig om att kvalitetssystemet fungerar och ger resultat och hur man säkerställer en högre grad av likvärdighet i förhållningssättet mellan fakulteter och institutioner när det gäller kvalitetsarbetet.

För majoriteten av lärosätena är frågor som rör student- och doktorandperspektivet i behov av utveckling. Till exempel att säkerställa likvärdighet inom hela lärosätet när det kommer till att ge student- och doktorandrepresentanterna goda förutsättningar att bidra till lärosätets utveckling. Andra utvecklingsområden är och att nå ut till studenterna med information om resultat och uppföljning av kursvärderingar och uppföljning av de individuella studieplanerna för doktoranderna, samt att bättre möjliggöra icke svenskspråkiga studenters och doktoranders delaktighet i kvalitetsarbetet. Speciellt eftersom internationalisering är ett prioriterat område generellt vid lärosätena