Rekord i antal studenter 2020/21

Ny officiell statistik visar att både antalet nybörjare och antalet registrerade studenter fortsatt att öka, förändringen av antal högskolenybörjare har däremot varit marginell med en total ökning av knappt 300 personer.

Antalet svenska nybörjare ökade under läsåret med 7 638 personer men eftersom antalet inresande nybörjare minskat med nästan lika mycket (7 356 personer) är den totala ökningen av antalet högskolenybörjare endast marginell. Det minskade antalet inresande studenter bedöms vara en konsekvens av den rådande coronapandemin.

Antalet högskolenybörjare ökade under läsåret från 91 956 till 92 239 personer. Könsuppdelat ser vi att antalet kvinnor ökade med 1 008 personer och antalet män minskade med 728 personer, 59 procent av högskolenybörjarna var kvinnor och 41 procent var män.

Diagram över det totala antalet högskolenybörjare, läsår 2004/05 till 2020/21.

Diagram över det totala antalet högskolenybörjare, läsår 2004/05 till 2020/21.

Antalet registrerade studenter ökar för fjärde året i rad

Antalet registrerade studenter ökade med 5,9 procent jämfört med läsåret 2019/20 och totalt fanns under läsåret 454 090 registrerade studenter vid högskolan, 280 360 var kvinnor och 173 730 män. Detta är det högsta antalet studenter som någonsin varit registrerade vid högskolan (se diagram).
Uppdelat efter kön ökade antalet kvinnor mest, med 6,8 procent, medan antalet män ökade med 4,6 procent. I reella tal var det 17 751 fler kvinnor och 7 646 fler män registrerade på en högskoleutbildning under läsåret 2020/21 än det föregående läsåret.

Diagram över registrerade studenter på grundnivå och avancerad nivå, läsår 2004/05 till 2020/21.

Diagram över registrerade studenter på grundnivå och avancerad nivå, läsår 2004/05 till 2020/21.

Stor ökning av antalet nybörjare på yrkesexamensprogram under läsåret

Antalet nybörjare på yrkesexamensprogram var under läsåret 55 482 personer, vilket är en ökning med 11,6 procent jämfört med föregående läsår. Antalet kvinnor bland programnybörjare ökade med 13,2 procent medan antalet män ökade med 8,7 procent. De största förändringar har skett vid de stora lärarutbildningarna där antalet programnybörjare ökade med 19,7 procent (motsvarande 18 934 personer). Även på förskollärarprogrammet ökade antalet programnybörjare till det högsta sedan läsåret 2016/17.
På sjuksköterskeprogrammet var ökningen 4,7 procent (eller 261 personer).

ram över antalet nybörjare på yrkesexamensprogram,  läsår 2004/05 till 2020/21.

ram över antalet nybörjare på yrkesexamensprogram, läsår 2004/05 till 2020/21.