Nu finns en guide till det nationella kvalitetssäkringssystemet – för studentkårer

Studentkårernas roll, och studentperspektivet, är en viktig del av arbetet inom det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning och forskning. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tagit fram en guide för att visa en sammanhållen bild om hur kvalitetssäkring fungerar i Sverige och varför vi arbetar som vi gör.

I högskolelagen framgår att lärosätena har ansvaret för att utbildning och forskning håller hög kvalitet och att kvalitetsarbetet vid högskolor och universitet är en gemensam angelägenhet för personal och studenter. Det framgår också att utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet samt bedrivas så att den i övrigt uppfyller de krav som uppställs på utbildning i högskolelagen.

Kvalitetssäkringsarbete är det arbete som pågår för att säkerställa att utbildningar vid lärosätena når upp till de här kraven. Merparten av allt kvalitetssäkringsarbete bedrivs vid lärosätena. Detta förutsätter att lärosätena har systematiska kvalitetssäkringsprocesser. Dessa ansvarar UKÄ för att granska. Vidare ansvarar UKÄ för att granska att alla utbildningar omfattas av dessa processer. Det sker dels genom att UKÄ utvärderar ett urval av utbildningar, dels genom lärosätenas ansvar för att själva kvalitetssäkra de utbildningar som de erbjuder och UKÄ:s granskningar av att detta görs. Studentkårerna bidrar här bland annat genom att nominera studentrepresentanter till bedömargrupper, genom skrivandet av lärosätets självvärdering samt genom deltagande i upptaktsmöten med lärosäten.

Upplägg av guiden

Guiden är uppdelad i fyra delar. Den första delen beskriver UKÄ och UKÄ:s verksamhet. Den andra delen ger historik, bakgrund och grundläggande beskrivningar av det svenska högskolesystemet och kvalitetssäkring. Den tredje delen går igenom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning, med särskilt fokus på studentkårernas roll. Avslutningsvis avslutas guiden med övrig information, så som vidare läsning och ordlista. Tanken är att guiden ska gå att läsa i ett svep för att få en helhetsbild av hur kvalitetssäkring av högre utbildning fungerar, men också fungera som ett uppslagsverk där det lätt går att slå upp specifika delar.