Lyckad uppföljning av kvalitetssäkringsarbetet

Högskolan i Borås, Malmö universitet och högskolan i Jönköping har nu fått godkänt kvalitetssäkringsarbete. Granskningsprocessen gick smidigt och medförde förhoppningsvis en extra skjuts i utvecklingsarbetet för lärosätena.

Under 2018-2019 granskades kvalitetssäkringsarbetet vid Högskolan i Borås, Malmö universitet och högskolan i Jönköping på uppdrag av UKÄ. Granskningen resulterade i att Malmö fick omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll och Jönköping fick omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Borås, Malmö och Jönköping är nu de första lärosäten som följts upp, två år efter den första granskningen. Borås följdes upp på sju bedömningsgrunder för två bedömningsområden, Malmö följdes upp på två bedömningsgrunder för ett område och Jönköping på fyra bedömningsområden i sin helhet. Samtliga lärosätena har nu fått godkänt kvalitetssäkringsarbete efter uppföljningarna. Processen med granskning följt av uppföljning är ett gott exempel på när det nationella kvalitetssäkringssystemet fungerar på allra bästa sätt.

— Processen har gått smidigt. Lärosätena har uppgett att de höll på med ett utvecklingsarbete vid tiden för den ursprungliga granskningen och borde ha fått en extra skjuts i sitt utvecklingsarbete av bedömargruppens yttranden, säger Viveka Persson

En bidragande orsak till att arbetet har gått så smidigt är också att vid uppföljningen bestod bedömargruppen av bedömare från den ursprungliga granskningen vilket gjorde att startsträckan var kort och att yttrandena är kortfattade. Bedömarna upplevde också åtgärdsredovisningarna och analyserna som rimliga. Men bedömargrupperna för Borås och Jönköping begärde även in kompletteringar för att få ytterligare belägg för att kvalitetsarbetet nu fungerar. Bedömargruppen för Borås genomförde dessutom ett antal intervjuer.