Lyckad uppföljning av kvalitetssäkringsarbetet vid Malmö universitet och högskolan i Jönköping

Malmö universitet och högskolan i Jönköping har nu fått godkänt kvalitetssäkringsarbete. Granskningsprocessen gick smidigt och medförde förhoppningsvis en extra skjuts i utvecklingsarbetet för båda lärosätena.

Under 2018-2019 granskades kvalitetssäkringsarbetet vid Malmö universitet och högskolan i Jönköping på uppdrag av UKÄ. Granskningen resulterade i att Malmö fick omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll och Jönköping fick omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Malmö och Jönköping är nu bland de första lärosäten som följs upp, två år efter den första granskningen. Malmö följdes upp på två bedömningsgrunder för ett bedömningsområde och Jönköping på fyra bedömningsområden i sin helhet. Båda lärosätena har nu fått godkänt kvalitetssäkringsarbete efter uppföljningarna. Processen med granskning följt av uppföljning är ett gott exempel på när det nationella kvalitetssäkringssystemet fungerar på allra bästa sätt.

— Processen har gått smidigt. Båda lärosätena har uppgett att de höll på med ett utvecklingsarbete vid tiden för den ursprungliga granskningen och borde ha fått en extra skjuts i sitt utvecklingsarbete av bedömargruppens yttranden, säger Viveka Persson

En bidragande orsak till att arbetet har gått så smidigt är också att vid uppföljningen bestod bedömargruppen av bedömare från den ursprungliga granskningen vilket gjorde att startsträckan var kort och att yttrandena är kortfattade. Bedömarna upplevde också i båda fallen åtgärdsredovisningarna och analyserna som rimliga. Men bedömargruppen för Jönköping begärde även in kompletteringar för att få ytterligare belägg för att kvalitetsarbetet nu fungerar.