Viktigt att vårda det sammanhållna utvärderingssystemet

Universitetskanslersämbetet har yttrat sig över Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta” (SOU 2020:59). Vi tycker att Universitetskanslersämbetet även i fortsättningen ska vara den myndighet som granskar hela högskolan – där nyttiggörandet är en del. Det är viktigt att inte genomföra ändringar som riskerar att skapa ett mer fragmentiserat och ineffektivt utvärderingslandskap.

UKÄ ska granska hela högskolans verksamhet

- Vi är positiva till utredningens förslag kring utvärdering och uppföljning men menar att det sammanhållna utvärderingssystemet som regeringen har beslutat måste vårdas. Att hålla ihop systemet är också ett sätt att betona sambandet mellan utbildning, forskning, samverkan och nyttiggörande, säger Anders Söderholm, generaldirektör på UKÄ.

Det saknas heltäckande statistik om nyttiggörande av kunskap i högskolan

Det behövs resurser för att följa upp nyttiggörandearbetet på universitet och högskolor.

- Det är positivt att utredningen föreslår att nyttiggörandet ska följas upp regelbundet. Det behövs ett samlat grepp kring frågan. Ett första steg skulle vara att UKÄ ges i uppdrag att i samverkan med Statistikmyndigheten SCB, Vinnova och Patent- och registreringsverket ta fram årlig statistik om svenska forskares patentverksamhet. Men det finns även andra aspekter av nyttiggörande som kan belysas. Exempelvis forskares bidrag till öppen källkod eller nyföretagande, säger Martin Söderhäll, utredare på UKÄ.