Ny statistik om forskning vid universitet och högskolor

Vi har idag lanserat fyra nya indikatorer om forskning vid universitet och högskolor. Statistiken syftar till att belysa internationalisering i form av internationellt rekryterade forskare. Därutöver finns två indikatorer som tittar på mobilitet mellan lärosäten

Antalet internationellt rekryterade forskare ökade under 2020

För att belysa den internationella rekryteringen har vi tagit fram två olika indikatorer, dels en indikator som baserar sig på forskares examensuppgifter, dels en som baserar sig på forskares medborgarskap. Oavsett indikator kan vi konstatera att antalet internationellt rekryterade forskare ökade inom högskolan under 2020. Enligt examensdefinitionen var antalet internationellt rekryterade forskare 400 fler 2020 än 2019.

Figur 1. Antalet internationellt rekryterade forskare 2012-2020, utan examen från svenskt lärosäte samt utan svenskt medborgarskap.

Antalet internationellt rekryterade forskare 2012-2020, utan examen från svenskt lärosäte samt utan svenskt medborgarskap.

Vi saknar uppgift om födelseland för majoriteten av de internationellt rekryterade forskarna, se figur 2. När uppgift saknas rör det sig sannolikt oftast om forskare från övriga Norden eller ett EU/EES-land. Det näst vanligaste födelselandet (där uppgifter inte saknas) har under hela tidsperioden varit Tyskland. Kina, USA, Storbritannien och Indien svarar för omkring 4-5 procent av de internationellt rekryterade forskarna vardera.

UKÄ kommer att genomföra en fördjupad analys av hur den internationella rekryteringen av forskare påverkats med anledning av coronapandemin under hösten 2021.

Ökning av antalet forskare med delade tjänster

För att belysa mobiliteten bland forskare inom den svenska högskolan har UKÄ tagit fram två indikatorer: Forskare med delade tjänster samt forskare som byter lärosäte. 2020 hade omkring 750 forskare en tjänst på fler än ett lärosäte, detta innebär en ökning med 100 forskare i jämförelse med 2019. Ökningen skulle kunna vara en effekt av en ökad arbetsbörda till följd av pandemin då antalet forskare med delade tjänster legat på lägre nivåer (620-680 forskare) under perioden 2012-2019. Inom utbildningsvetenskap är det särskilt vanligt att forskare delar tjänster mellan flera lärosäten.

Antalet forskare som byter lärosäte mellan två år har varit relativt stabilt under perioden 2012-2020. Årligen har omkring 400 forskare bytt lärosäte. Drygt 30 procent av forskarna som byter lärosäte byter från en tjänst som lektor till en tjänst som lektor på ett annat lärosäte. Näst vanligast är att byta från en meriteringsanställning till en meriteringsanställning vid ett annat lärosäte.

Tidigare/nuvarande anställningskategori

Andel

Lektor-Lektor

30%

Meriteringsanställning-Meriteringsanställning

12%

Annan forskande och undervisande personal-Lektor

10%

Annan forskande och undervisande personal-Annan forskande och undervisande personal

8%

Annan forskande och undervisande personal-Meriteringsanställning

7%