Personalen i högskolan fortsätter att öka

Antalet anställda vid Sveriges universitet och högskolor uppgick 2020 till 54 020 heltidsekvivalenter, vilket är en ökning med 1 150 heltidsekvivalenter sedan 2019. Det visar ny officiell statistik från UKÄ.

Det var framför allt antalet kvinnor som ökade, både inom den forskande och undervisande personalen och inom personalen med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter.

Bland den forskande och undervisande personalen var det lektorer och annan forskande och undervisande personal som ökade mest i antal jämfört med året innan. Bland de meriteringsanställda ökade antalet biträdande lektorer och postdoktorer, medan antalet forskarassistenter fortsatte att minska.

Bland personalen med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter var det den administrativa personalen som stod för hela ökningen. Den administrativa personalen stod ensam för drygt hälften av den totala ökningen av antalet anställda inom högskolan. Samtidigt minskade antalet arvodister kraftigt, medan bibliotekspersonalen och den tekniska personalen i princip var oförändrad.

Vi ser ingen uppenbar effekt av pandemin på högskolans personal, utifrån det som statistiken visar.

 

Tabell som visar sökande och antagna

För mer information se tabeller hos SCB  

Den 15 juni publiceras ett statistiskt meddelande om personal vid universitet och högskolor 2020.