Lärosätenas totala intäkter 2020: 78 miljarder kronor

Nya officiell statistik från Universitetskanslersämbetet visar att intäkterna vid svenska universitet och högskolor uppgick till 78,5 miljarder kronor under 2020. Jämfört med 2019 har intäkterna ökat med 2,0 miljarder kronor, eller 3 procent, i löpande priser.

En knapp fjärdedel av intäktsökningen härstammade från utbildningsverksamheten. Som en följd av att fler studenter antagits till högskolan ökade också intäkterna av statsanslag. Ökningen uppgick till 1,1 miljarder kronor. Utöver detta tillförde regeringen också extra medel till särskilda satsningar inom utbildningsverksamheten. Medlen betalas ut till lärosätena som ett bidrag från Kammarkollegiet, vilket medförde att bidragsintäkterna ökade med över 100 procent. Sammantaget uppgick dessa medel till drygt 650 miljoner kronor.

Lärosätenas samlade kostnader uppgick till drygt 78,0 miljarder kronor under 2020. Detta motsvarade en ökning om 1,0 miljarder kronor, eller strax över 1 procent, sedan året innan. Förändringen berodde i hög grad på att personalkostnaderna ökade, inom såväl forsknings- som utbildningsverksamheten. Ökningen berodde dels på högre semesterlöneskuld och kostnader statlig avtals pension, men också på att antalet anställda blivit fler.

Du kan själv enkelt utforska och fördjupa dig i uppgifter om den svenska högskolan i UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror.