Behov av ändrad lagstiftning för arbetsintegrerade lärarutbildningar

Ett tillsynsärende angående Högskolan Dalarna belyser behovet av ändrad lagstiftning, menar Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Ändrade regler på skolområdet har möjliggjort att personer med vissa ämneskunskaper som bara behöver kompletterande pedagogisk utbildning för en lärarexamen kan anställas och arbeta som lärare under hela utbildningstiden. Men reglerna för högskolan har inte förändrats vilket gör att lärosätena själva behöver hitta lösningar för hur utbildningarna kan utformas och hur studenterna kan antas.

I tillsynsbeslutet konstaterar UKÄ att Sverige står inför en framtida lärarbrist, och myndigheten är positiv till ambitionerna att öka antalet behöriga lärare genom arbetsintegrerad lärarutbildning. Men utformningen av utbildningarna måste ha stöd i den nationella lagstiftningen, och detta tillsynsärende visar på behovet av förändrad lagstiftning. UKÄ överlämnar därför en kopia av beslutet till Utbildningsdepartementet och det är ämbetets förhoppning att lagstiftningsarbetet kan prioriteras.