Utvärderingen av yrkeslärarutbildningarna är klar

Hösten 2019 påbörjades en utvärdering av kvaliteten på yrkeslärarutbildningar. Av 10 utbildningar får 4 omdömet hög kvalitet och 6 ifrågasatt kvalitet. Resultaten som presenteras är inte slutgiltiga, lärosätena har ett år på sig att rätta till de brister som identifierats.

- Yrkeslärarutbildningen är speciell såtillvida att studenterna har en större variation i sin utbildning- och yrkesbakgrund än övriga lärarstudenter. Detta är en utmaning men naturligtvis också en styrka. Lärosätena organiserar sin utbildning till stor del på distans vilket möjliggör för studenterna att fortsätta arbeta på sin nuvarande arbetsplats, säger Sebastian Steele, utredare på UKÄ.

Vuxnas lärande är den största utmaningen

Bland de utbildningar som fått omdömet ifrågasatt kvalitet finns det en generell svaghet när det kommer till vuxnas lärande. Lärosätena har inte byggt in lärandemål och examinerande uppgifter, där skillnaderna mellan vuxnas och ungas lärande liksom skillnaderna mellan läraruppdraget i gymnasiet och vuxenutbildningen behandlas. Detta är problematiskt eftersom vuxenutbildningen utgör en stor arbetsmarknad för vissa yrkeslärare. Där skiljer sig förutsättningarna för undervisning och lärande delvis från gymnasieskolan.

Bedömargruppen poängterar att utvärderingen visar att vuxnas lärande är ett område som rent allmänt bör stärkas på samtliga lärosäten. De har också uppmärksammat att det är ett område som det pågår en utveckling kring.

Personal och utbildningsmiljö

Utvärderingen visar att kompetensnivån hos lärarna ser väldigt olika ut vid lärosätena. Orsaken är att antalet disputerade, med för utbildningen relevant kompetens om yrkesutbildning, är låg på nationell nivå. Det finns därför en konkurrens mellan lärosätena om de lärare som har relevant kompetens.

Flera av lärosätena har väl utvecklade forskningsgrupper med lärare som bedriver forskning om yrkesutbildning och parallellt undervisar i yrkeslärarutbildningen. Den forskning som bedrivs har generell relevans för lärarutbildning, men det professionsspecifika saknas eller är svag. Här behöver medel tillföras och specifika satsningar göras för att bygga upp forskningsmiljöer som bidrar till att stärka yrkeslärarutbildningens forskningsanknytning.

Resultatet i korthet

  • I utvärderingen ingår 10 universitet och högskolor
  • Sammanlagt har 10 utbildningar granskats varav 4 har fått hög kvalitet och 6 ifrågasatt kvalitet.

Ta del av alla resultat och bedömargruppens yttrande i Högskolekollen

Om utvärderingen
Syftet med UKÄ:s utbildningsutvärderingar är både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna.

Bedömningarna har genomförts av en bedömargrupp, totalt 6 personer. Bedömargruppen består av ämnessakkunniga, arbetslivsföreträdare och en studentrepresentant. Bedömningarna baseras på självvärderingar som lärosätet skickar in till UKÄ, intervjuer med lärosätet och med studenter, samt statistik över hur många studenter som hoppar av utbildningen.