De sista två lärosätegranskningarna i den fjärde omgången klara

UKÄ har nu granskat kvalitetssäkringsarbetet på Kungliga Musikhögskolan och Kungliga Konsthögskolan.

Kungliga Musikhögskolan fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll och Kungliga Konsthögskolan fick omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete. Med denna granskning har samtliga lärosäten i omgång 4 blivit granskade.

Lärosätena har det huvudsakliga ansvaret för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Att UKÄ granskar lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är en del i detta. Bedömningen baseras på sex områden: Styrning och organisation, Förutsättningar, Utformningar, genomförande och resultat, Jämställdhet, Student- och doktorandperspektiv, samt Arbetsliv och samverkan. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala där kvalitetssäkringsarbetet antingen kan få omdömet Godkänt, Godkänt med förbehåll eller Ifrågasatt.

Utvecklingsarbete återstår

Resultatet av granskningarna visar att det vid Kungliga Musikhögskolan finns en utvecklad kvalitetsförståelse på ledningsnivå och i administrationen samt en dimensionering av kvalitetssystemet som verkar lämplig i förhållande till lärosätets storlek och komplexitet. Det återstår dock utvecklingsarbete i framför allt bedömningsområdena Styrning och organisation, Utformning, genomförande och resultat, samt Jämställdhet. Till exempel så saknas regelbunden granskning av utbildningsprogram i deras helhet.

Vid Kungliga Konsthögskolan finns det engagerade lärare och studenter vid lärosätet, vilket gör att många studenter får en god utbildning. Det finns däremot inget sammanhållet kvalitetssystem med rutiner och processer som säkerställer att all utbildning håller hög kvalitet vilket gör att majoriteten av bedömningsområdena bedöms som inte tillfredsställande. Lärosätets ledning är medveten om flera av bristerna i kvalitetssäkringsarbetet och utvecklingsinsatser har påbörjats.