Ny statistik om forskning vid universitet och högskolor

Nu finns en ny statistikprodukt hos oss: Forskning vid universitet och högskolor – forskningspublikationer. Syftet med statistiken är att ge en bild av volymen på den vetenskapliga produktionen vid svenska lärosäten och inom olika forskningsämnesområden.

Statistiken är baserad på metadata från Kungl. Bibliotekets tjänst Swepub. Swepub samlar metadata om forskningspublikationer från svenska lärosäten i form av vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar, konferensbidrag, bokkapitel, rapporter, konstnärliga arbeten med mera.

Uppgifterna har korrigerats från och med 2021-02-22. Korrigeringen innebär att en publikation tilldelas ett lärosäte om minst en upphovsperson angetts som verksam vid lärosätet vid publiceringstillfället. Vi har också förtydligat att endast monografier och samlingsverk (book och edited-book) ingår i publikationstyperna Böcker på svenska och Böcker på övriga språk. Förändringen innebär att outputtypen bokkapitel förflyttats till Övriga publikationer. UKÄ beklagar olägenheten och uppmanar användning av de nya siffrorna.

Minskade den vetenskapliga produktionen mellan 2019 och 2020?

Den vetenskapliga produktionen vid svenska lärosäten låg under perioden 2012-2019 på mellan 65 000- 70 000 publikationer, (vi räknar bara de som klassificerats som publicerade). 2020 minskade antalet publikationer i Swepub i förhållande till föregående år med 10 700 stycken.

Figur 1. Antal publikationer per publikationstyp 2012-2020

Statistik över antal forskningspublikationer 2012-2020

En förklaring till detta kan vara att forskare ännu vid tidpunkten för insamlingen,31 januari 2021, ännu inte hunnit rapportera in alla publikationer. UKÄ kommer att bevaka inrapporteringen under året. En annan möjlig förklaring är att coronapandemin, och de konsekvenser detta fått för forskare vid svenska lärosäten, på olika sätt bidragit till att försena forskning eller publikationsprocesser.

Utifrån informationen i figur 1 kan vi konstatera att en stor del av minskningen kan förklaras av att antalet publikationer av publikationstyper övriga publikationer minskat (där exempelvis olika typer av konferensbidrag kan ingå). Antalet sakkunniggranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter har alltså inte minskat särskilt mycket.

Den statistik som nu är publicerad finns tillgänglig i Statistikdatabasen: Högkskolan i siffror. Statistikprodukten är under utveckling. Ytterligare publiceringar kommer ske under 2021.