Undersökning om internationell mobilitet på forskarnivå

UKÄ har samlat in uppgifter från lärosätena om antal examinerade på forskarnivå 2019 som har genomfört en del av sin utbildning utomlands. Av de 2 750 som doktorsexaminerades 2019 hade 30 procent haft en utlandsvistelse och det är något fler än föregående år då 27 procent var utomlands. Det var fler män än kvinnor som hade en utlandsvistelse under utbildningen.

Majoriteten av de som varit utomlands var doktorander inom naturvetenskap och teknik, 26 respektive 25 procent. Därefter följde doktorander inom samhällsvetenskap och doktorander inom medicin och hälsovetenskap med 21 respektive 17 procent. Av doktoranderna inom humaniora och konst hade 8 procent och 3 procent inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin varit utomlands.

Kortare utlandsvistelser var vanligast, den största andelen av de internationellt mobila doktoranderna, 61 procent, hade varit utomlands sammanlagt mindre än tre månader, medan 35 procent varit utomlands minst tre månader. För fyra procent saknades uppgift

Av de doktorander som varit utomlands hade 18 procent varit i USA. Därefter följde Storbritannien och Tyskland med 10 och 8 procent

För mer statistik, se de publicerade tabellerna nedan.

Information om statistiken

Statistik om den internationella mobiliteten bland doktorander samlas sedan 2017 in årligen av UKÄ och SCB. Insamlingen är en del av rapporteringen till EU. Inom ramen för EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa2020, finns målet att minst 20 procent av de examinerade inom det europeiska området för högre utbildning ska ha haft en studie- eller praktikperiod utomlands. Den ska vara i minst tre månader under någon del av den totala studietiden.

Sverige rapporterar sedan 2017, liksom de övriga medlemsländerna i EU, in uppgifter om internationell mobilitet avseende studenter i ”tertiary education” (högskoleutbildning och annan minst 2-årig eftergymnasial utbildning, inklusive forskarutbildning). Utöver de uppgifter som efterfrågas av EU finns även ett nationellt behov av uppföljning av kortare utlandsvistelser inom den svenska forskarutbildningen, och UKÄ samlar därför in ytterligare uppgifter om detta. Tabellerna som presenteras här är utgör inte rapporteringen till EU.

Den statistik som presenteras här baseras på den senaste undersökningen från 2020, och inkluderar de personer som avlagt doktorsexamen under 2019. Både svenska och utländska doktorander ingår i undersökningen. Med utländska doktorander avses personer som kommit till Sverige för att genomföra sin forskarutbildning. För mer statistik om internationell mobilitet bland doktorsexaminerade 2017, se Var fjärde doktorand har varit utomlands under forskarutbildningen, Statistisk analys 2018/7, UKÄ.