UKÄ åter medlem i ENQA

Universitetskanslersämbetet blir på nytt medlem i European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

Det beslutade nyligen ENQA:s styrelse, efter att en oberoende expertgrupp granskat hur UKÄ som kvalitetssäkringsorgan motsvarar de krav som ställs i de europeiska standarderna och riktlinjerna för kvalitetssäkring av högre utbildning (ESG).

En bedömargrupp bestående av internationella experter har under 2020 granskat hur väl UKÄ och det nationella kvalitetssystemet uppfyller de standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring som tillämpas inom högre utbildning i Europa. Den rapport som bedömargruppen skrivit fram utgör det huvudsakliga underlaget för ENQA:s beslut om medlemskap. I sitt granskningsarbete har bedömarna analyserat ett omfattande underlag i form av UKÄ:s självvärderingsrapport och annan dokumentation som speglar UKÄ:s verksamhet. Ett digitalt platsbesök genomfördes under hösten med intervjuer av ett stort antal av UKÄ:s intressenter och medarbetare.

- Det är ett mycket välkommet besked UKÄ nu fått från ENQA och en tydlig kvalitetsstämpel, säger generaldirektör Anders Söderholm. Vi har under flera år gjort stora insatser för att nå ett erkännande av vårt nationella kvalitetssystem utifrån de krav som ESG ställer upp, och ENQA:s beslut är ett viktigt kvitto på att vi arbetat med rätt saker i rätt riktning. Särskilt glädjande är att ENQA lyfter fram UKÄ:s nära dialog med lärosätena som ett föredöme, liksom den viktiga roll studenter spelar i det svenska kvalitetssystemet. Bedömarna har samtidigt noterat de utmaningar som ligger i att kvalitetssystemet är komplext och kan vara betungande för lärosätena.

Ökar möjlighet att påverka framtidsfrågor

Medlemskapet i ENQA ökar UKÄ:s möjligheter att fullt ut delta och påverka framtidsfrågor för europeisk kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Anders Söderholm fortsätter:

- UKÄ har nu möjlighet att bli en än mer aktiv medlem i den europeiska kvalitetssäkringsfamiljen, och bidra med all den kunskap och erfarenhet vi samlat under många års kvalitetssäkringsarbete. Det gäller också i högsta grad aktuella områden som initiativet till Europauniversitet och kvalitetssäkring av forskning.

”Ett alldeles särskilt värde i att bli kollegialt granskad av utländska experter”

Förutom att resultera i nytt ENQA-medlemskap har den externa granskning UKÄ nu genomgått också visat på utvecklingsområden för det nationella kvalitetssystemet.

- Bedömargruppens rapport och rekommendationer blir mycket värdefulla när vi nu går in i arbetet med att inför nästa utvärderingscykel vidareutveckla våra granskningar och utvärderingar mot ytterligare ändamålsenlighet, framhåller Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning. Det ligger ett alldeles särskilt värde i att bli kollegialt granskad av utländska experter inom vårt eget område – samtidigt som UKÄ naturligtvis har att verka inom den svenska högskolans kontext och lagstiftning på ett förtroendefullt och resurseffektivt sätt. Det blir därför angeläget att UKÄ på bästa sätt tar tillvara det som kommit fram i ENQA:s utvärdering.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) är framtagna i samverkan mellan europeiska samarbetsorganisationer för universitet, studentorganisationer och kvalitetssäkringsorganisationer. De är också formellt fastställda av ministrarna för högre utbildning och forskning eller motsvarande. ESG syftar till att skapa enhetlighet mellan länder och är ett viktigt komplement till bland annat de lagar och förordningar som styr lärosätenas verksamhet.

Se ENQAs beslut. Pdf, 149.1 kB.