Fyra lärosätegranskningar i den fjärde omgången klara – grönt ljus och full pott för Konstfack

UKÄ har nu granskat kvalitetssäkringsarbetet på Beckmans Designhögskola, Konstfack, Stockholms konstnärliga högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Konstfack är först ut med att i det nuvarande kvalitetssäkringssystemet få samtliga bedömningsområden och bedömningsgrunder bedömda som tillfredsställande och uppfyllda. De övriga tre lärosäten fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.

Majoriteten har kommit långt

Lärosätena har det huvudsakliga ansvaret för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Att UKÄ granskar lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är en del i detta. Bedömningen baseras på sex områden: Styrning och organisation, Förutsättningar, Utformningar, genomförande och resultat, Jämställdhet, Student- och doktorandperspektiv, samt Arbetsliv och samverkan. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala där kvalitetssäkringsarbetet antingen kan få omdömet Godkänt, Godkänt med förbehåll eller Ifrågasatt.

- Resultatet av granskningarna visar att majoriteten av lärosätena har kommit riktigt långt med att utveckla sitt kvalitetssäkringsarbete även om granskningarna visar att kvalitetssystemen fortfarande är unga och lärosätena inte hunnit implementera alla delar fullt ut. Positivt är att samtliga lärosäten uppfyller nästan alla bedömningsområden. För Stockholms Musikpedagogiska Institut är det enbart jämställdhetsperspektivet och för Stockholms konstnärliga högskola bedömningsområdet Styrning och organisation, som bedöms som inte tillfredsställande. Beckmans brister i jämställdhetsperspektivet och Styrning och organisation säger Viveka Persson, gruppchef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.

- Positivt är också att lärosätenas begränsade storlek och inriktning ger goda förutsättningar för studenterna - små studentgrupper och en stor del individuell handledning innebär löpande resultatuppföljning och goda möjligheter att påverka utbildningen, fortsätter Viveka Persson.

Utvecklingsområden för Beckmans Designhögskola och Stockholms konstnärliga högskola är bland annat att fortsätta implementeringen av det system som tagits fram och att utveckla systematiken i hur resultat tas tillvara i den strategiska styrningen. Det senare lärosätet har sedan samgåendet 2014 arbetat med att utveckla en stark konstnärlig forskningsmiljö och strävat efter att hålla samman de tidigare starka autonoma lärosätena vid de fyra olika geografiska lägena. Kvalitetssystemet som har byggts upp under en längre tid kan ses som ett medel för att arbeta enligt denna strävan. De mindre lärosätena i omgången behöver arbeta mer systematiskt med att säkerställa ett nära samband mellan forskning och utbildning. Ett tredje utvecklingsområde för majoriteten av lärosätena är att arbeta vidare med frågan om hur jämställdhet beaktas i utbildningarna och hur detta följs upp.

Nästa steg

De högskolor som fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll, följs upp på de bedömningsområden som inte bedömts som tillfredställande. Lärosätena ska senast två år efter beslut återkomma med en redovisning av de åtgärder som vidtagits.

I januari 2021 beslutas de övriga två lärosätena i den fjärde omgången, KMH och KKH

I september 2020 startade den femte omgången granskningar som sker på GU, LIU, LU, SU, UMU och UU. Beslut planeras till oktober 2021.

I november 2020 startade den sjätte omgången granskningar som sker på HH, HIG, HIS, HKR och SH. Beslut planeras till februari 2022.