Stor ökning av examinerade vid universitet och högskolor

Ny statistik från UKÄ visar att 9 procent fler examinerades från universitet och högskolor 2019/20 i jämförelse med föregående läsår. Totalt tog över 71 900 personer en examen på grundnivå och avancerad nivå.

Ökningen är jämnt spridd över generella examina och yrkesexamina. Bland generella examina var det kandidatexamina och masterexamina som ökade mest. Bland yrkesexamina var det grundlärarexamina, ämneslärarexamina och specialistsjuksköterskeexamina.

Liksom tidigare var kvinnorna i klar majoritet bland de examinerade, 65 procent jämfört med 35 procent män.

Flera förklaringar

Det verkar finnas flera förklaringar till ökningen. Coronapandemin och det förändrade arbetsmarknadsläget verkar ha lett till en ökad benägenhet att ta ut examen, även för studier som slutfördes något eller några år tidigare. En annan förklaring är den effektivisering som skett i och med införandet av ett nytt studiedokumentationssystem för flera lärosäten, vilket gjort att studenterna får sina examensbevis snabbare. En del examenshandläggare vittnar också om att de har haft mer arbetstid till att utfärda examina under pandemin. Därutöver så verkar det också bli vanligare att arbetsgivare använder rekryteringsföretag vid anställningar, och vid mera formaliserade anställningar ställs det högre krav på att de sökande ska ha tagit ut sina examina. UKÄ avser att följa upp förklaringar till ökningen närmare.

UKÄ publicerar för första gången en tabell över antalet examinerade ämneslärare och vilka undervisningsämnen deras examina innehåller. En ämneslärarexamen kan vara inriktad mot arbete i antingen grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasieskolan, och båda examensinriktningarna ökade 2019/20 jämfört med föregående läsår. Engelska var det vanligaste undervisningsämnet inom båda inriktningarna.