Sju lärosäten får tillstånd att utfärda ny läkarexamen

Nu har sju lärosäten fått tillstånd att utfärda examen för den nya tolv terminer långa legitimationsgrundande läkarutbildningen som beräknas starta hösten 2021.

Den 15 mars ansökte sju lärosäten om tillstånd hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att få utfärda läkarexamen för den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen. De lärosäten som ansökte om examenstillstånd utbildar redan idag läkare enligt den nuvarande ordningen. Då den tillsatta bedömargruppen granskat ansökningarna har de också fått en nationell bild av en läkarutbildning i utveckling. Bedömargruppen har utöver granskningen av själva ansökningarna haft möjlighet att jämföra de olika universitetens utbildningssystem och därmed fått en klar bild av den höga nivå som idag finns vid de sju lärosäten som ger läkarprogrammet.

Bedömargruppen konstaterar att generellt är alla sju ansökningarna välskrivna och lärosätena har lagt stort arbete på att säkerställa att alla kursmål som finns angivna i de nya kursplanerna har en tydlig koppling till de examensmål som finns i den nya examensordningen. Det gör att bedömargruppen är trygg i sin bedömning av att alla lärosäten som ansökt om examenstillstånd kommer att klara av sitt uppdrag att utbilda och examinera mot examensmålen och därmed nå den legitimationsgrundande nivån.