Fler studenter i högskolan 2019-2020

Ny statistik visar att både antalet nybörjare och antalet registrerade studenter ökade jämfört med läsåret innan. Antalet högskolenybörjare ökar till 92 000 studenter vilket motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med läsåret innan. Antalet studenter ökade till 428 800 vilket motsvarar en ökning med knappt 5 procent.

Ökningen bland högskolenybörjarna var lika stor för kvinnor och män. Kvinnorna fortsätter därmed att vara i klar majoritet i denna grupp bland nybörjarna – 58 procent var kvinnor och 42 procent var män. Den stora ökningen stod svenska nybörjare för men även antalet inresande nybörjare ökade. Av de 4 200 nya studenterna var 3 500 svenska nybörjare.

Ökning av antalet registrerade studenter

Det totala antalet studenter ökade med 18 000 studenter till 428 800, vilket motsvarar en ökning med knappt 5 procent. Det totala antalet kvinnor var 262 600 personer medan antalet män var 166 100 personer. Jämfört med de senaste läsåren ökade antalet studenter som läste på vårterminen.

Diagram över registrerade studenter på grundnivå och avancerad nivå 2000–2020

Diagram över registrerade studenter på grundnivå och avancerad nivå 2000-2001 till 2019-2020.

Liten ökning av antalet nybörjare på yrkesexamensprogram

På yrkesexamensprogram ökade antalet nybörjare något – från 49 200 studenter till 49 700. På sjuksköterskeprogrammet minskade antalet nybörjare med 250 studenter, från 5 850 till 5 600. På de stora lärarutbildningarna var det små förändringar. Antalet nybörjare ökade marginellt på de flesta lärarprogrammen, förutom på förskollärarprogrammet där antalet nybörjare minskade.

Höstterminen 2020 ökade antalet antagna till högskolan och antalet studenter väntas därmed öka ytterligare under innevarande läsår.

Läs vår nyhet Många nya sökande till högskolan - antalet 19-åringar ökar stort.