UKÄ ska se över resultatindikatorerna

UKÄ har fått i uppdrag att se över resultatindikatorerna för uppföljning av målet i budgetpropositionen för området universitet och högskolor. Uppdraget utförs i samråd med bland annat Vetenskapsrådet och Universitets- och högskolerådet.

Målet för verksamhetsområdet i budgetpropositionen är att utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas effektivt. UKÄ har fått i uppdrag att se över resultatindikatorer för uppföljning av målet. Om det behövs kommer förslag på nya eller förändrade indikatorer att tas fram.

-De indikatorer som används idag är i stort sett oförändrade sedan de började användas för tio år sedan. För att säkerställa att de följer upp målet på bästa sätt är det bra med en översyn, säger Helena Wintgren som är projektledare för uppdraget på UKÄ.

Görs i samråd

Översynen görs i samråd med Vetenskapsrådet och Universitets- och högskolerådet samt andra aktörer som vi identifierar under arbetets gång. I uppdraget ska UKÄ särskilt beakta Vetenskapsrådets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att utveckla uppföljning av svensk forskning (U2018/01700/F).

-Vi vill leverera ett bra underlag som regeringskansliet kan ta ställning till. Förhoppningsvis kan de använda vår rapport för att uppdatera vilka indikatorer som används för att följa upp måluppfyllelsen. I förlängningen kan en förbättrad resultatuppföljning leda till en mer ändamålsenlig styrning av verksamhetsområdet, avslutar Helena Wintgren.

 

 

De resultatindikatorer som används idag:

  • resultat av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar
  • UKÄ:s beslut om tillstånd att utfärda examina
  • andel disputerade lärare vid universitet och högskolor
  • prestationsgrad i utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • genomströmning i utbildning på forskarnivå
  • vetenskaplig produktion
  • förmåga att attrahera externa medel för forskning