Övningsskolor positivt för VFU

UKÄ har haft ett regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera om försöksverksamheten med övningsskolor inom lärar- och förskollärarutbildningarna bidragit till att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU).

Vi kontaktade Linnéuniversitetet, Södertörns högskola och Malmö universitet för att höra hur de tänker kring försöksverksamhetens betydelse och användning framöver.

Vid Linnéuniversitetet i Kalmar håller man med om rekommendationerna i rapporten. De fortsätter på den redan inslagna vägen. Resultatet av arbetet med övningsskolorna är ytterligare ett argument för fortsatt verksamhetsintegrering. - Vi kommer att sprida konceptet vidare i regionen och utökar till hösten i Växjö, Oskarshamn och Karlskrona, berättar professor Ulla Karin Nordänger och universitetslektor Katarina Herrlin, båda vid institutionen för didaktik och lärares praktik.

Anders J Persson, Akademisk ledare på Södertörns högskola, har läst rapporten och spridit den på lärosätet och till externa intressenter, samt skolhuvudmännen på kommunerna.

Anders berättar att innehållet i slutrapporten blir ett argument i relation till huvudmännen, och ett stöd i den fortsatta dialogen med dem. Han uppskattar också att det i rapporten framhävs att samverkan kan utvecklas.

- Kopplingen mellan teori och praktik lyfts som en svårighet i rapporten och det behöver vi arbeta vidare med. Likaså VFU-handledarnas villkor. Även där blir rapporten ett stöd i dialogen med huvudmännen, fortsätter Anders.

Malmö universitet har redan använt mycket som står i rapporten, berättar Anders Olsson, Utbildningschef vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet. Den har kommunicerats med bland annat VFU-lärare och skolförvaltning.

Malmö universitet kommer att fortsätta skriva avtal med övningsskolorna. Koncentration, kompetens, samverkan och kvalitet är ledord i arbetet. Många av de gamla övningsskolorna är kvar, men många nya har också tillkommit.

Övningsskola – en kvalitetsstämpel

Något som inte tas upp i rapporten är hur föräldrar reagerat på att ha sina barn på en övningsskola. Men inget av de tre lärosätena vi pratat med här har upplevt det som ett problem, snarare tvärtom.

Många skolor skyltar med att de är en övningsskola och använder det i marknadsförningssammanhang.

- De skolor som är VI-skolor (övningsskolor) känner sig utvalda av sin förvaltning. Även föräldrar och barn känner att det är en bra grej, en kvalitetsstämpel, berättar Katarina och Ulla Karin från Linnéuniversitetet.

Malmö stad skickade information till föräldrar om att det skulle vara lärarstudenter på plats, vilket gav positivt gensvar. Nu finns också, efter påtryckningar från skolorna, upptryckta skyltar att sätta upp som berättar att skolan är en Partnerskola (övningsskola i Malmö). – Det är bra reklam för skolan och visar på samverkan, berättar Anders Olsson, Malmö universitet.

Samverkan och samsyn - det bästa med projektet

Alla tre lärosäten lyfter många saker som varit positiva med försöksverksamheten övningsskolor. Gemensamt är den ökade samsyn som uppstått, som fört teori och praktik närmare varandra. Förståelsen för och kunskapen om VFU har ökat, liksom antalet utbildade VFU-handledare ute i verksamheten. Också pengarnas betydelse lyfts fram. Det ekonomiska bidraget har möjliggjort aktiviteter och ersättning till handledarna ute på övningsskolorna.

Det bästa är den samsyn som uppstått. Den har fyllt i glappet mellan universitetet och ”fältet”. Övningsskoleverksamheten har skapat mötesplatser och erfarenhetsutbyte och vi jobbar tillsammans. Detta är jätteviktigt för framtiden, en nyckel till framgång, säger Katarina och Ulla Karin.

Försöksverksamheten och UKÄ:s rapport belyser också vilken mångfacetterad verksamhet det rör sig om. Det har förtydligat att det rör sig om ett gemensamt ansvar som kräver en bra organisation för att matchningen mellan lärosäten och övningsskolor i kommunerna ska bli bra.

Anders J Persson är positivt överraskad över den entusiasm som kunnat ses hos huvudmännen och över viljan att utveckla VFU. Något som också Anders Olsson understryker: - Projektet har varit en positiv injektion i samarbetet med skolorna. Det har också lett till ett större engagemang. Samverkan mellan lärosätet och skolorna har blivit bättre, men också skolorna emellan. Även med de skolor som inte är övningsskolor. Det har gett ringar på vattnet.

Övningsskolorna var bara början

Både på Linnéuniversitetet, Södertörns högskola och vid Malmö universitet kommer verksamheten att fortsätta på den inslagna vägen. Erfarenheter från fältet och rapporten pekar båda på att övningsskolor är ett framgångsrikt koncept med koncentration och samverkan. Det är också tydligt att utbildade och erfarna handledare är en nyckel till framgång även framöver.

- Det är i mötet mellan erfarna och nyutexaminerade som skolutvecklingen sker. Skolorna blir bättre av att ha studenterna där, avslutar Ulla Karin och Katarina.