Försenad ansökningsprocess till ENQA

På grund av coronapandemin försenas ansökningsprocessen till ENQA. Platsbesöket som ENQA:s bedömargrupp planerar att göra vid UKÄ är därför uppskjutet från maj till månadsskiftet september/oktober.

UKÄ är just nu inne i en ansökningsprocess för medlemskap i European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) och anslutning till European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). I februari 2020 lämnade UKÄ in sin självvärdering till ENQA, och ett platsbesök var planerat till mitten av maj.

På grund av coronapandemin har nu platsbesöket skjutits upp och planeras i stället äga rum 29/9-1/10. För närvarande försäkrar såväl ENQA som EQAR att coronapandemin inte ska äventyra beslut om medlemskap vare sig på grund av förseningar i bedömningsprocessen eller att sökande organisationer tvingats ändra eller dra ner på sina kvalitetssäkringsaktiviteter.

Intervju med rektorer och kvalitetssamordnare

Under platsbesöket önskar ENQA:s bedömargrupp träffa och intervjua några rektorer och kvalitetssamordnare vid lärosäten som nyligen granskats inom ramen för det nationella kvalitetssäkringssystemet. Generaldirektör Anders Söderholm kommer därför att i god tid inför terminsstart bjuda in till detta. UKÄ strävar efter en så varierad representation som möjligt, med tanke på bland annat lärosätesstorlek och inriktning, statlig eller enskild utbildningsanordnare och geografiskt läge, samt en jämn könsfördelning.