Andelen personal med andra än forskande och undervisande uppgifter har minskat de senaste åren

Antalet anställda vid Sveriges universitet och högskolor uppgick 2019 till 52 870 heltidsekvivalenter. Det är en ökning med 1 200 heltidsekvivalenter sedan 2018.

Fördelningen mellan den forskande och undervisande personalen och personal med andra än forskande och undervisande uppgifter var densamma, där andelen låg på 60 procent respektive 40 procent båda åren. Under en längre tidsperiod ser man däremot en minskning av andelen personal med andra än forskande och undervisande uppgifter, en andel som uppgick till 44 procent 2009.

Vi ser också att kvinnor ökat något mer jämfört med män inom den forskande och undervisande personalen. Bland personal med andra än forskande och undervisande uppgifter har ingen större förändring skett vad gäller könsfördelningen, däremot finns det många fler kvinnor än män inom denna personalkategori, 65 procent respektive 35 procent.

Den 16 juni publiceras ett statistiskt meddelande om personal vid universitet och högskolor 2019.