Södertörns högskola får inte längre utfärda doktorsexamen i nationalekonomi

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat att Södertörns högskola inte längre får utfärda licentiat- och doktorsexamen i nationalekonomi. Efter en granskning inom ramen för UKÄ:s utbildningsutvärderingar fick forskarutbildningen i maj 2018 det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet. Uppföljningen visar att de påtalade bristerna i väsentlig del finns kvar.

Bedömning

Den utbildning som leder till licentiat- och doktorsexamen i nationalekonomi vid Södertörns högskola uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. Södertörns högskola är helt beroende av samarbete med andra lärosäten och bedöms därför inte ha förutsättningar för att bedriva forskarutbildning i nationalekonomi i egen regi.

Underlag för bedömningen har varit Södertörns högskolas åtgärdsredovisning, kompletteringar som begärdes in av bedömargruppen samt en intervju med företrädare för lärosätet som genomfördes i december 2019. Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och i högskoleförordningen.

Så här arbetar UKÄ med utbildningsutvärderingar