Fler kvinnor än män bland nybörjarna på forskarnivå

Antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå var 3 100 år 2019, vilket är en minskning från föregående år då de var 3 240. För första gången är det fler kvinnor än män bland nybörjarna på forskarnivå. I början av tioårsperioden var det fler män än kvinnor, men kvinnorna har ökat de senaste åren och var 51 procent 2019.

Doktoranderna uppgick år 2019 till 17 000, vilket är en minskning från föregående år då de var 17 600. Bland doktoranderna var det 2019 något fler män än kvinnor, 51 respektive 49 procent. Antalet doktorsexamina minskade från 2 790 till 2 750 mellan 2018 och 2019 och antalet licentiatexamina minskade från 500 till 480. Bland dem som avlade doktorsexamina 2019 var andelen kvinnor 47 procent och andelen män 53 procent. Bland dem som avlade licentiatexamina var andelen kvinnor lägre, 40 procent och andelen män var 60 procent.

För mer information se tabeller hos SCB

Den 11 juni kommer det statistiska meddelandet Doktorander och examina på forskarnivå 2019.

Antal doktorandnybörjare fördelat på kön åren 2010-2019.

Antal doktorandnybörjare fördelat på kön åren 2010-2019.