Ändrad process för uppföljning av lärosätenas kvalitetsarbete

Som en del i UKÄ:s kontinuerliga förbättringsarbete har vi förändrat hur uppföljningar av granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete ska genomföras.

Under våren 2020 har UKÄ genomfört en översyn av hur uppföljningen av granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete ska genomföras. Viktiga utgångspunkter har varit ökad resurseffektivitet och nytta för de granskade lärosätena. Översynen har resulterat i ett antal förändringar jämfört med tidigare och vi har därför tagit fram en uppdaterad vägledning. Den uppdaterade vägledningen kommer användas för uppföljningen av de lärosäten som fått omdömet Godkänt med förbehåll, eller Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Störst förändring för de som har ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete

De största förändringarna gäller för de lärosäten som fått omdömet Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete. Den tidigare planerade processen innebar att dessa skulle genomgå en helt ny granskning. Dessa kommer nu istället följas upp endast på de bedömningsområden som bedömts som inte tillfredsställande.

En annan viktig förändring är att för ett lärosäte som efter uppföljningen fortfarande inte bedöms ha ett godkänt kvalitetssäkringsarbete, så genomförs inte någon ytterligare uppföljning. Lärosätet kommer däremot bli föremål för ytterligare utbildningsutvärderingar.

För de lärosäten som fått omdömet Godkänt med förbehåll så innebär översynen inga större förändringar. Där har vi framför allt varit tydligare med vilka bedömningsområden/bedömningsgrunder som följs upp. Om ett lärosäte efter uppföljningen även fortsättningsvis bedöms ha ett godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll, genomförs inte heller här någon ytterligare uppföljning.

UKÄ kommer att rekrytera en bedömargrupp som genomför uppföljningen. Utöver lärosätets egen åtgärdsredovisning kan bedömargruppen även kräva in kompletterande material och genomföra intervjuer. Intervjuer kommer i första hand ske på distans med digitala verktyg.

När UKÄ har tagit fram förändringarna har vi tagit vara på de synpunkter som inkommit från bedömare och de lärosäten som hittills deltagit i granskningarna. Ändringarna har också diskuterats med de båda referensgrupperna som finns knutna till det nationella kvalitetssäkringssystemet.

Till den uppdaterade vägledningen