Tredje resultaten av lärosätegranskningarna klara – grönt ljus för SLU

UKÄ har nu granskat kvalitetssäkringsarbetet på Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges lantbruksuniversitet.

Av de fem lärosäten som granskats i den tredje omgången av lärosätesgranskningar fick Sveriges lantbruksuniversitet som första lärosäte hittills i det pågående kvalitetssäkringssystemet omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete. De övriga lärosäten som granskats fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.

Majoriteten har kommit långt

Lärosätena har det huvudsakliga ansvaret för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Att UKÄ granskar lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är en del i detta. Bedömningen baseras på sex områden: Styrning och organisation, Förutsättningar, Utformningar, genomförande och resultat, Jämställdhet, Student- och doktorandperspektiv, samt Arbetsliv och samverkan. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala där kvalitetssäkringsarbetet antingen kan få omdömet Godkänt, Godkänt med förbehåll eller Ifrågasatt.

– Resultatet av granskningarna visar att majoriteten av lärosätena har kommit riktigt långt med att utveckla sitt kvalitetssäkringsarbete även om granskningarna visar att kvalitetssystemen fortfarande är unga och lärosätena inte hunnit implementera alla delar fullt ut. Positivt är att samtliga lärosäten uppfyller nästan alla bedömningsgrunder. För två av lärosätena, Chalmers och KTH är det enbart jämställdhetsperspektivet och för Handels är det Styrning och Organisation som bedöms som inte tillfredsställande, medan KI brister i båda bedömningsområdena säger Viveka Persson, biträdande avdelningschef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.

Utvecklingsområden är bland annat att förbättra kommunikationen vid lärosätena så att man säkerställer en systematisk återkoppling av resultat och åtgärder till alla studenter, doktorander och anställda, även till dem med ett annat språk än svenska. Andra utvecklingsområden som lyfts fram är att utveckla systematiken och samstämmigheten inom organisationen kring hur jämställdhet ska beaktas och integreras i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Nästa steg

De högskolor som fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll, följs upp på de bedömningsområden som inte bedömts som tillfredställande. Lärosätena ska senast två år efter beslut återkomma med en redovisning av de åtgärder som vidtagits.

Hösten 2019 startade den fjärde omgången granskningar som sker på Beckmans design, KMH, KKH, Konstfack, SKH och Stockholms musikpedagogiska institut. Beslut planeras i oktober, 2020.

Ladda ner beslut och yttranden

Beslut och yttrande för Chalmers tekniska högskola


Beslut och yttrande för Handelshögskolan i Stockholm


Beslut och yttrande för Karolinska Institutet


Beslut och yttrande för Kungliga Tekniska Högskola


Beslut och yttrande för Sveriges lantbruksuniversitet.


Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017-2022. Syftet är att:
- kontrollera att lärosätena säkerställer att utbildningarna på samtliga nivåer uppfyller kraven i tillämpliga lagar och förordningar samt ESG
- fokusera på hur väl lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, inklusive uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner bidrar till att säkra och utveckla utbildningarna på samtliga nivåer på ett systematiskt sätt
- bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling genom att bedömarna i sina yttranden lyfter såväl goda exempel och styrkor som utvecklingsområden de identifierat.