UKÄ:s självvärdering inlämnad till ENQA

UKÄ har nu lämnat in sin självvärdering för medlemskap i European Association for Quality Assurance of Higher Education (ENQA). Rapporten utgör ett viktigt första steg i ansökningsprocessen och kommer nu att bilda underlag för ENQA:s bedömning av UKÄ som kvalitetssäkringsorgan.

ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher Education, är ett europeiskt nätverk för att främja kvalitetssäkring av högre utbildning. ENQA har tagit fram gemensamma standarder och riktlinjer för hur högre utbildning ska kvalitetssäkras samt för hur kvalitetssäkringsorganisationernas verksamhet bör bedrivas. Dessa går under namnet ESG, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. ESG syftar till att skapa enhetlighet mellan länder. De är ett viktigt komplement till bland annat de lagar och förordningar som styr lärosätenas verksamhet.


Ett första steg mot ENQA-medlemskap

UKÄ har under hösten som ett första steg i sin ansökan om medlemskap i ENQA arbetat fram en självvärderingsrapport, som nu lämnats in till ENQA. Självvärderingen beskriver och reflekterar över myndigheten och dess nationella kvalitetssäkringsverksamhet. Rapporten bildar underlaget för ENQA:s bedömning av UKÄ som kvalitetssäkringsorgan, i enlighet med ESG. De standarder som uttrycks i ESG är viktiga för svensk högre utbildning att följa och leva upp till i ett alltmer internationellt högskolelandskap.

– UKÄ har valt att genomgå ENQA:s granskning för medlemskap vid en tidpunkt då både självvärderingsprocessen i sig och ENQA:s bedömning av vår kvalitetssäkringsverksamhet kan ge värdefulla bidrag till såväl vår egen verksamhetsutveckling som vårt arbete med att stödja lärosätenas kvalitetsarbete, säger generaldirektör Anders Söderholm. Tydliga beröringspunkter finns också med den externa utvärdering av det nationella kvalitetssäkringssystemet som UKÄ på regeringens uppdrag nu genomför med hjälp av extern utvärderare liksom med utvecklingsarbetet med UKÄ:s interna kvalitetssäkringsprocesser.

Ett tillfälle till självreflektion

Arbetet med att ta fram självvärderingen har involverat verksamheter inom UKÄ som på olika sätt är viktiga i myndighetens genomförande av det nationella systemet för kvalitetssäkring. Detta första steg i ansökningsprocessen för medlemskap i ENQA har på så vis också skapat ett tillfälle att självkritiskt reflektera myndighetsövergripande över den egna verksamheten och på så vis bidra till intern kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. ENQA:s granskning kommer också att ge viktig återkoppling om hur väl det nuvarande kvalitetssäkringssystemet fungerar, när UKÄ inom en snar framtid börjar förbereda nästa cykel av nationella granskningar i dialog med lärosätena.

– Självvärderingen och det kommande platsbesöket ger oss möjlighet att tillsammans med ENQA:s bedömare reflektera över våra styrkor och svagheter, men också vilka möjligheter och utmaningar vi ser framför oss, säger Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning.

Läs vår självvärderingsrapport. Pdf, 3.3 MB.

Vad händer nu?

Självvärderingen överlämnas nu till ENQA:s bedömargrupp, som består av europeiska experter inom kvalitetssäkring och representanter för högre utbildning och studenter. I maj gör sedan ENQA:s bedömargrupp ett platsbesök på UKÄ och genomför intervjuer med UKÄ:s ledning och personal och träffar representanter för olika intressentgrupper.

I oktober 2020 väntas ENQA fatta beslut om medlemskap för UKÄ. ENQA:s granskning av UKÄ kommer också att ligga till grund för myndighetens ansökan om att registreras i det europeiska registret för kvalitetssäkringsorgan, EQAR.

Fakta: EQAR
EQAR, European Quality Assurance Register for Higher Education, innefattar ackrediterade utvärderingsorganisationer. Syftet med registret är att ge tydlig och objektiv information om tillförlitliga utvärderingsorganisationer som verkar i Europa.

Läs mer om EQAR.