Rättssäker examination

UKÄ:s vägledning Rättssäker examination har fått stort genomslag i högskolesektorn. I januari 2020 publicerades en ny, fjärde upplaga av vägledningen.

Examinationen av studenter ställer universitet och högskolor inför olika typer av utmaningar. En sådan utmaning gäller de rättsliga aspekterna. För att stärka rättssäkerheten vid examinationer ger därför UKÄ ut vägledningen Rättssäker examination.

Fjärde upplagan

Den första upplagan av vägledningen gavs ut 1998 av UKÄ:s föregångare Högskoleverket. Den tredje upplagan publicerades av UKÄ 2017. Sedan dess har en ny förvaltningslag trätt i kraft och ny tillsynspraxis tillkommit.
– Det finns behov av en ny upplaga, inte minst med hänsyn till den nya förvaltningslagen. Den fjärde upplagan innehåller också några nya frågor, bland annat om hur blanka provsvar ska hanteras och om det är möjligt att ha olika betygsskalor vid prov respektive omprov. Det säger Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist vid UKÄ och projektledare för vägledningen.

Rättssäker examination används ofta som underlag av lärosätena när de tar fram lokala regler om examination. Den används också som handbok av lärare och studentkårer. Vägledningen är den av UKÄ:s publikationer som har laddats ned flest gånger från myndighetens webbplats genom åren.

Viktigt med samverkan

I likhet med tidigare upplagor har UKÄ tagit fram den nya upplagan i samverkan med högskolesektorn. En referensgrupp med representanter från högskolesektorn har lämnat synpunkter under arbetet. UKÄ har också genomfört en enkät till universitet och högskolor. Dessutom har företrädare för lärosäten och studenter fått lämna synpunkter på ett utkast till vägledning vid ett särskilt seminarium.
– Det är vår förhoppning att den fjärde upplagan ska vara till nytta för högskolesektorn, avslutar Mikael Herjevik.

Den fjärde upplagan av Rättssäker examination finns endast i digital version (pdf). Pdf, 560.5 kB.

Engelsk sammanfattning av Rättssäker examination (pdf). Pdf, 57.8 kB.