UKÄ:s nya kvalitetspolicy

UKÄ har tagit fram en Kvalitetspolicy för att tydliggöra den övergripande riktningen för all verksamhet. Kvalitetspolicyn beskriver tydligt de fyra övergripande mål som verksamheten jobbar emot för att uppnå UKÄ:s vision.

UKÄ:s kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn ger en övergripande riktning för all verksamhet. I policyn klargörs UKÄ:s vision och övergripande mål för verksamheten.

UKÄ:s vision är: Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle.

För att nå upp till denna vision har vi formulerat fyra mål för verksamheten:

Mål

Hur åstadkommer vi det

Vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning och forskning.

Vi producerar tillförlitlig kunskap om högre utbildning och forskning i form av statistik, analyser, kvalitetsgranskningar, juridisk tillsyn och nämndstöd.

Skapa resultat som är till nytta för högskolesektorns utveckling.

Vi utför vårt uppdrag i dialog med representanter för universitet och högskolor, intresseorganisationer, forskningsfinansiärer, studentorganisationer, arbetslivsorganisationer, politiker och andra beslutsfattare. Vi är en användarvänlig kunskapsorganisation och våra resultat är lättillgängliga via våra alltmer digitaliserade kommunikationskanaler.

Vara en attraktiv arbetsplats där engagerade medarbetare kan utvecklas.

Vi arbetar för att UKÄ ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna känner arbetsglädje och trivsel, har goda förutsättningar att göra ett bra jobb, är delaktiga och ser sitt arbete som en del av hela UKÄ:s uppdrag. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete bidrar till en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Medarbetarnas kompetens tas till vara och det finns möjlighet till utvecklingsvägar och relevant kompetensutveckling.

Arbeta samordnat och resurseffektivt.

Kunskapsutbyte, samverkan och samarbete mellan avdelningarna är ett naturligt arbetssätt på UKÄ. Vi genomför verksamheten med effektivitet och god hushållning som ledstjärnor. Vi har etablerade rutiner för verksamhetsutveckling och innovation.

Policyn är en del av UKÄ:s ledningssystem och är ett av myndighetens styrdokument som ligger till grund för all kommande verksamhetsplanering.