Minskat antal behöriga förstahandssökande till lärarutbildningar höstterminen 2018

Den 10 december överlämnade Skolverket sin senaste prognos för behovet av lärare 2019-2033 till regeringen. Prognosen har tagits fram i samverkan med UKÄ och SCB. UKÄ har bidragit med en sammanställning av sökande, antagna och examinerade från lärarutbildningen till och med år 2018.

Vår sammanställning visar att höstterminen 2018 var antalet behöriga förstahandssökande till till lärarutbildningarna det lägsta jämfört med de fem höstterminerna före. Antalet antagna var däremot det högsta. Detta ledde till att antigen söktrycket minskade eller var oförändrat jämfört med höstterminen 2017 för alla fyra lärarexamina och inriktningar.

De senaste tre läsåren har antalet nybörjare på program som leder till någon lärarexamen legat sammantaget omkring 13 700 varje år, vilket är det högsta antalet sett över de senaste femton åren (se figur 1 nedan). Liksom tidigare påbörjade flest studier mot ämneslärarexamen Läsåret 2017/18. Därefter följer grundlärarexamen och förskollärarexamen.

En majoritet av de som för första gången påbörjade studier på lärarutbildningen var kvinnor, 73 procent. Störst andel kvinnor var det på program mot förskollärarexamen (94 procent). Könsfördelningen var jämnast på program mot ämneslärarexamen, 53 procent kvinnor och 47 procent män.

Figur 1: Antal nybörjare på program mot de olika lärarexamina, läsåren 2001/02-2017/18

Diagram antal nybörjare

Läsåret 2017/18 ökade antalet examinerade, såväl antalet för de grundläggande examina som speciallärar- eller specialpedagogexamina. De senaste tre läsåren har omkring 8 000 personer avlagt en lärarexamen av något slag och totalt 700–1 000 har avlagt en speciallärar- och specialpedagogexamen.

En klar majoritet av de som avlägger en lärar-, speciallärar- eller specialpedagogexamen är kvinnor, men könsfördelningen skiljer sig mellan examina, se figur 2 nedan.

Figur 2. Andel och antal examinerade kvinnor respektive män per examen läsåret 2017/18.

Diagram, antal och andel examinerade kvinnor och män

Se mer statistik över antalet sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildning samt lärarexamina till och med läsåret 2018/19 i UKÄ:s statistikdatabas.