Ny statistik: Internationell doktorandmobilitet

Av de 2 780 personer som doktorsexaminerades 2018 hade 27 procent genomfört delar av sin forskarutbildning i ett annat land än Sverige, vilket är jämförbart med föregående år. Könsfördelningen bland dessa var jämn, 48 procent var kvinnor och 52 var män.

Kortare utlandsvistelser var vanligast, den största andelen av de internationellt mobila doktoranderna, 56 procent, hade varit utomlands sammanlagt mindre än tre månader, medan 39 procent varit utomlands minst tre månader. För fyra procent saknades uppgift

Av de som varit utomlands under sin forskarutbildning var majoriteten, 30 procent, hemmahörande inom naturvetenskap. Därefter följde samhällsvetenskap med 25 procent, teknik med 19 procent och medicin och hälsovetenskap med 17 procent. Humaniora och konst samt lantbruksvetenskap och veterinärmedicin stod för 8 respektive 2 procent.

För mer statistik, se de publicerade tabellerna nedan.

Information om statistiken

Statistik om den internationella mobiliteten bland doktorander samlas sedan 2017 in årligen av UKÄ och SCB. Insamlingen är en del av rapporteringen till EU med anledning av Europa2020-målsättningen att minst 20 procent av de examinerade inom det europeiska området för högre utbildning ska, under någon del av den totala utbildningstiden, ha haft en studie- eller praktikperiod utomlands om minst tre månader.

Sverige rapporterar sedan 2017, liksom de övriga medlemsländerna i EU, in uppgifter om internationell mobilitet avseende studenter i ”tertiary education” (högskoleutbildning och annan minst 2-årig eftergymnasial utbildning, inklusive forskarutbildning). Utöver de uppgifter som efterfrågas av EU finns även ett nationellt behov av uppföljning av kortare utlandsvistelser inom den svenska forskarutbildningen, och UKÄ samlar därför in ytterligare uppgifter om detta. Tabellerna som presenteras här är utgör inte rapporteringen till EU.

Den statistik som presenteras här baseras på den senaste undersökningen från 2019, och inkluderar de personer som avlagt doktorsexamen under 2018. Både svenska och utländska doktorander ingår i undersökningen. Med utländska doktorander avses personer som kommit till Sverige för att genomföra sin forskarutbildning. Såväl de som beviljats uppehållstillstånd för studier mindre än två år innan doktorandstudierna påbörjats, samt de som är utrikes födda och invandrat mindre än två år innan doktorandstudierna påbörjats, räknas som utländska doktorander.

För statistik om internationell mobilitet bland doktorsexaminerade 2017, se Var fjärde doktorand har varit utomlands under forskarutbildningen, Statistisk analys 2018/7, UKÄ.