Andra resultaten av lärosätesgranskningarna klara

UKÄ har nu granskat kvalitetssäkringsarbetet på Ersta Sköndal Bräcke högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Röda Korsets högskola, och Sophiahemmet högskola. Det är den andra omgången av lärosätesgranskningarna som nu är genomförda.

Lärosätena har det huvudsakliga ansvaret för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Att UKÄ granskar lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är en del i detta. Bedömningen baseras på sex områden: Styrning och organisation, Förutsättningar, Utformningar, genomförande och resultat, Jämställdhet, Student- och doktorandperspektiv, samt Arbetsliv och samverkan. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala där kvalitetssäkringsarbetet antingen kan få omdömet Godkänt, Godkänt med förbehåll eller Ifrågasatt.

- Resultatet av våra granskningar i denna omgång visar att majoriteten av lärosätena får det samlade omdömet godkänt med förbehåll och att det är bedömningsområdet Styrning och organisation som bedöms som ej tillfredsställande. Lärosätena har påbörjat ett gediget arbete med att utveckla sitt kvalitetssäkringsarbete men granskningarna visar att kvalitetssystemen fortfarande är unga och lärosätena har inte hunnit utveckla och genomföra alla delar, vilket i vissa fall gör det svårt att kunna visa på ett verkningsfullt kvalitetssäkringsarbete, säger Viveka Persson, biträdande avdelningschef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.

Utvecklingsområden är bland annat att minska komplexiteten i kvalitetssystemen, säkerställa att rutiner och processer tillämpas systematiskt så att kvalitetsarbetet fungerar i alla delar av verksamheten och på alla nivåer. Att förtydliga strukturer och ansvarsområden, samt säkerställa att resultaten från kvalitetsarbetet tas om hand och kommuniceras.

Vad blir nästa steg?

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Röda Korsets högskola, och Sophiahemmet högskola, som fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll, följs upp på de bedömningsområden som inte bedömts som tillfredställande. Lärosätena ska senast två år efter beslut återkomma med en redovisning av de åtgärder som vidtagits.

Försvarshögskolan, som fick omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete, kommer att genomgå en ny fullständig granskning tidigast om två år.

I resultaten från nästa omgång granskningar ingår Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Ladda ner beslut och yttranden

Beslut och yttrande för Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Beslut och yttrande för Försvarshögskolan

Beslut och yttrande för Gymnastik- och idrottshögskolan

Beslut och yttrande för Röda Korsets högskola

Beslut och yttrande för Sophiahemmet högskola

Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017-2022. Syftet är att:
- kontrollera att lärosätena säkerställer att utbildningarna på samtliga nivåer uppfyller kraven i tillämpliga lagar och förordningar samt ESG
- fokusera på hur väl lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, inklusive uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner bidrar till att säkra och utveckla utbildningarna på samtliga nivåer på ett systematiskt sätt
- bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling genom att bedömarna i sina yttranden lyfter såväl goda exempel och styrkor som utvecklingsområden de identifierat.