MEHR - UKÄ:s europeiska projekt kring mänskliga rättigheter slutfört

UKÄ har under tre år samordnat det europeiska projektet Modernisation, Education, and Human Rights in Higher Education (MEHR). Projektet, som nu är avslutat, har syftat till att utveckla arbetet med lärandemål kring mänskliga rättigheter i högre utbildning.

MEHR-projektet har syftat till att utveckla arbetet med lärandemål kring mänskliga rättigheter i högre utbildning både nationellt och på europeisk nivå. Projektet har finansierats av EU-programmet Erasmus+ och är ett samarbete mellan kvalitetssäkringsorganisationer och lärosäten i Sverige, Kroatien och Portugal samt European Students’ Union (ESU), paraplyorganisation för Europas nationella studentföreningar.

Det är första gången UKÄ lett ett internationellt projekt av detta slag, och samarbetet mellan partnerorganisationer från olika länder och utbildningstraditioner har bjudit på många tankeväckande erfarenheter och insikter.

– Trots ibland skilda utgångspunkter och trots att högre utbildning organiseras på olika sätt i de deltagande länderna, har partnerskapet präglats av en vilja till ömsesidig förståelse och ett starkt engagemang för vikten av kvalitetssäkring av lärandemål inom utbildning om mänskliga rättigheter, säger Ulf Hedbjörk, som tillsammans med Kristina Tegler Jerselius koordinerat projektet. Studenter måste få möjlighet att tillägna sig den kompetens och de färdigheter som krävs i arbetslivet, och utveckla en beredskap att ingripa professionellt när mänskliga rättigheter kränks.

Olika fokus i olika länder

Varje deltagande land i projektet har representerats av ett lärosäte, en organisation som arbetar med kvalitetssäkring av högskolan och ESU. I Sverige har UKÄ tillsammans med Karolinska Institutet studerat hur olika utbildningar inom medicin och social omsorg tar upp mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet samt våld mot barn. I Portugal har fokus varit interkulturella färdigheter i landets juridik- och geografiutbildningar, och i Kroatien har inriktningen varit frågor om medborgarskap och elevers medbestämmande i lärarutbildningar.
Enkätundersökningar i de deltagande länderna i MEHR-projektet har resulterat i tre rapporter inom de valda områdena av mänskliga rättigheter. Dessutom har en sammanfattande slutrapport tagits fram som särskilt lyfter fram kvalitetssäkring av lärandemål och studentperspektivet.

Bland gemensamma slutsatser från de olika delrapporterna märks exempelvis att

  • nationell lagstiftning och regeringsinitiativ har betydelse för utvecklandet av lärandemål inom mänskliga rättigheter
  • lärandemål inom mänskliga rättigheter bör formaliseras, så att länkningen mellan lärandemål och examination blir tydlig
  • undervisning inom mänskliga rättigheter måste vara väl förankrad i forskning och beprövad erfarenhet
  • lärares engagemang och kompetens inom mänskliga rättigheter har avgörande betydelse och därmed vikten av stöd och tid för lärares kompetensutveckling och utvecklingsarbete
  • undervisning inom mänskliga rättigheter ger goda möjligheter att utveckla metoder för studentcentrerat lärande och stimulera studenters kritiska tänkande och interkulturella kompetens