Antalet nya inresande studenter minskar

Läsåret 2018/19 minskade antalet nya inresande studenter på grundnivå och avancerad nivå jämfört med läsåret 2017/18. Det visar ny statistik om internationell studentmobilitet.

Totalt var det 23 770 inresande studenter som för första gången läste vid svenska universitet och högskolor. Det innebär en minskning med knappt 2 procent, eller 380 studenter, jämfört med föregående läsår. Minskningen utgjordes av nya inresande utbytesstudenter som minskade med 4 procent, medan nya inresande freemover-studenter ökade med 1 procent. En freemover-student är en student som läser på högskolan i ett annat land utan att delta i ett utbytesprogram. Totalt var det 12 770 nya utbytesstudenter och 11 000 nya freemover-studenter. Innan läsåret 2018/19 ökade det totala antalet nya inresande studenter fyra läsår i rad (se figur nedan).

Flest studenter kommer från Tyskland, Frankrike och Kina

Det totala antalet nya inresande studenter från länder inom EU/EES och Schweiz minskade med 5 procent medan antalet studenter från länder utanför samma område ökade med 3 procent. De länder som flest nya inresande studenter kom ifrån var Tyskland (11 procent av alla nya inresande), Frankrike (7 procent) och Kina (6 procent).

Lund, Uppsala och KTH tar emot flest inresande

Likt föregående läsår tog tre svenska lärosäten tillsammans emot ungefär en tredjedel av alla nya inresande studenter läsåret 2018/19: Lunds universitet (13 procent av alla nya inresande), Uppsala universitet (10 procent) och Kungl. Tekniska högskolan (10 procent).

Jämnare könsfördelning bland inresande

Könsfördelningen bland de nya inresande studenterna var 53 procent kvinnor och 47 procent män, samma som föregående läsår. Fördelningen mellan kvinnor och män var något jämnare bland de nya inresande studenterna än bland svenska högskolenybörjare där kvinnorna utgjorde 60 procent.

Se tabellerna hos SCB

Nya inresande studenter i svensk högskoleutbildning läsåren 2009/10- 2018/19

Tabell som visar sökande och antagna