Viss minskning av tidiga avhopp från nya lärarutbildningen sedan 2011

Totalt sett har andelen tidiga avhopp minskat sedan 2011. Avhoppen har gått från 28 procent av de som påbörjade lärarutbildning höstterminen 2011 till 24 procent av de som började höstterminen 2016.

Tidiga avhopp är ett av flera mått som visar på genomströmning i utbildningen. För att mäta tidiga avhopp tittar UKÄ på hur många studenter som var senast var registrerade på en viss utbildning första läsåret men som inte längre var registrerade andra läsåret.

I diagrammet nedan ser du andelen tidiga avhopp från utbildningarna mot förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen sedan den nya lärarutbildningen infördes 2011. Andelen tidiga avhopp redovisas per nybörjartermin, alltså terminen då studenten först påbörjade en lärarutbildning. De senaste uppgifterna om tidiga avhopp avser de studenter som var nybörjare på lärarutbildning höstterminen 2016 och har följts upp till och med vårterminen 2018.

Andel tidiga avhopp innan andra läsåret (procent) per lärarexamen och nybörjartermin, HT 2011 – HT 2016.

(Studenter som genomför kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL II) ingår inte.)

Diagram över tidiga avhopp från högskoleutbildning

Uppdelat på program kan vi se att andelen tidiga avhopp har minskat för de flesta lärarutbildningsprogram från höstterminen 2011 fram till de som påbörjade utbildningen höstterminen 2014. Men mellan de som började studera på lärarutbildning höstterminerna 2015 och 2016 ökade andelen tidiga avhopp från alla program.

Av de som var nybörjarstudenter höstterminen 2016 hade störst andel, 31 procent, hoppat av från ämneslärarutbildningen innan andra läsåret, medan förskollärarutbildningen hade lägst andel tidiga avhopp med 20 procent.

Vissa skillnader mellan kvinnor och män

Det finns även könsskillnader: generellt hoppar män av lärarutbildningen i större utsträckning än kvinnor, och så har det sett ut under hela tidsperioden. Könsskillnaden är särskilt stor inom förskollärarutbildningen, där 19 procent av kvinnorna och 38 procent av männen som började höstterminen 2016 hade hoppat av innan sitt andra läsår.

Se excelunderlag som visar antal nybörjare på program mot förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen HT 2011 - HT 2016 samt antal och andel tidiga avhopp, totalt och uppdelat på kön. Excel, 21.9 kB.

(I excelunderlaget ser du även underlag till diagrammet ovan.)