Konferens gav vägledning i fortsatt kvalitetssäkringsarbete

Den 22 maj arrangerade UKÄ en återföringskonferens för de fyra lärosäten som var först ut i lärosätesgranskningarna: Malmö universitet, Högskolan i Borås, Mälardalens högskola och Högskolan i Jönköping.

I mars 2019 var de första resultaten av utvärderingarna klara. Sedan dess har de fyra lärosätena fortsatt att utveckla sitt interna kvalitetssäkringsarbete.

– Men för att komma vidare i arbetet är det viktigt med en återkoppling för att räta ut frågetecken och diskutera kvalitetsdrivande åtgärder tillsammans med andra lärosäten. Vi arrangerade därför en återföringskonferens där vi både blickade bakåt kring själva granskningen och framåt för att se hur vi med varandras hjälp kan förbättra kvalitetssäkringsarbetet, säger Carin Dänsel, utredare på UKÄ.

– Återföringskonferensen gav oss värdefull kompletterande information om UKÄ:s beslut och bedömargruppens utlåtande. Det var bra med en sådan avstämning och vägledande inför vårt fortsatta arbete, säger Mats Jackson, prorektor vid Högskolan i Jönköping.

Diskuterade utmaningar

Under förmiddagen fick lärosätena separat återkoppling utifrån den genomförda granskningen. Här deltog både ordföranden i bedömargrupperna och projektledare från UKÄ. Eftermiddagens konferens ägnades åt övergripande reflektioner kring kvalitetssäkringsarbetet. Mer specifikt diskuterades tre områden, där det finns utmaningar:

  • Förhållandet mellan utbildning och forskning. När är kopplingen är tillräcklig, det vill säga vad är målet och hur kan det mätas?
  • Internt lärande. Hur kan systematiska former för internt lärande skapas? Hur kan man ta hand om ”goda exempel” så att de blir en del av lärosätets kvalitetsarbete och sprida dessa inom hela organisationen?
  • Systematisk utveckling och återkoppling. Vad krävs för att kvalitetssystemet ska klara av att hantera uppföljning och de åtgärder som vidtas samt återkoppling till alla berörda?

Nästa steg

Malmö universitet och Högskolan i Borås, som fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll följs nu upp på de grunder som inte var tillfredsställande. Senast två år efter beslut ska dessa lärosäten redovisa vilka åtgärder de vidtagit.

Mälardalens högskola och Högskolan i Jönköping, som fick omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete kommer att granskas på nytt tidigast om två år.

I nästa omgång granskningar ingår Ersta Sköndal Bräcke högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Röda Korsets högskola och Sophiahemmet högskola.

– I den återkoppling vi får från lärosätena framkommer det tydligt att granskningarna är kvalitetsdrivande för lärosätena. Vi ser dock en möjlighet för UKÄ att även verka kvalitetsdrivande såväl före som efter själva granskningen. Återföringskonferenser är ett konkret exempel där vi kan bidra, säger Carin Dänsel.