Inkludering och digitalisering viktiga frågor för pedagogisk utveckling

Breddad rekrytering och digitalisering är två framtidsutmaningar som sticker ut i kartläggningen av lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling. Nästa steg är fördjupande intervjuer med sju utvalda lärosäten. UKÄ:s regeringsuppdrag om högskolepedagogisk utveckling genomförs i tät kontakt med sektorn, bland annat på Includekonferensen i Karlstad.

Regeringsuppdraget om pedagogisk utveckling som UKÄ haft sedan i höstas, har nu gått in i en mer interaktiv del. På Includekonferensen i Karlstad 15–16 maj deltog UKÄ under tre olika programpunkter. Anders Söderholm, UKÄ:s generaldirektör, inledde konferensen med att problematisera bilden av studenten*. Andrea Amft, utredare och projektledare för regeringsuppdraget på UKÄ, och kollegan Ulrika Thafvelin, utredare på UKÄ, berättade om regeringsuppdraget och gav en försmak av resultaten från enkätundersökningen om hur lärosätena arbetar med pedagogisk utveckling.

På Includekonferensen lyfte de två stora framtidsutmaningar för den högskolepedagogiska utvecklingen, utifrån enkätsvaren: 1) breddad rekrytering och 2) digitalisering. Många svar handlar om fokus på studentcentrerade och aktiva undervisningsformer samt behov av mer individanpassad undervisning.

Att gruppen studenter som söker sig till utbildningarna är mer heterogen idag tycker jag är glädjande – men det kräver resurser och eftertanke

– Det finns en hög ambitionsnivå för att främja integration och motverka ojämlikhet i samhället. Att gruppen studenter som söker sig till utbildningarna är mer heterogen idag tycker jag är glädjande – men det kräver resurser och eftertanke, säger Andrea Amft.

Kompetensutveckling och stöd för lärare är av stor vikt för en bra och genomtänkt digitalisering inom utbildningarna, visar enkätsvaren. Studenterna, som vuxit upp med digitala verktyg som en naturlig del av sin vardag, har också andra förväntningar och ställer nya krav på flexibilitet och kvalitet i undervisningen idag.

– De digitala medlen måste vara verktyg för att förbättra lärandet och här har pedagogerna en viktig roll. Det är ingen vits att digitalisera för digitaliseringens skull. Vi ser att en del satsningar drivs av ensamma eldsjälar och att det inte alltid finns ett systematiskt arbete för att säkerställa fortsatt utveckling, säger Andrea Amft.

Fördjupande intervjuer med sju lärosäten

Enkätsvaren ger en väldigt varierad bild över hur lärosätena arbetar med pedagogisk utveckling, berättar Andrea Amft och Ulrika Thafvelin, och får stort medhåll från publiken.

– Vi saknar nationella riktlinjer, så resultaten är mycket väntade. Det som är viktigt för oss nu är att få klart för oss vilka diskussioner som behöver föras för att stärka det pedagogiska utvecklingsarbetet i sektorn, säger Andrea Amft.

Nästa steg blir därför att göra fördjupande intervjuer med sju utvalda lärosäten för att identifiera system och strategier som lyckas förnya och utveckla den pedagogik som används i undervisningen. Dessa lärosäten är: Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Kungl. Tekniska högskolan, Sophiahemmet högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

Filmade intervjuer med nyckelpersoner

Utöver kartläggningen som ska presentera en översiktlig nationell bild, ska regeringsuppdraget bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling och innehålla studier av den verksamhet som bedrivs och de resultat som har nåtts. För att bidra med sådan kunskap produceras bland annat videointervjuer med nyckelpersoner på området. En sådan person är Sveriges enda professor i högskolepedagogik, Max Scheja vid Stockholms universitet. Här nedan bjuder vi på ett smakprov ur intervjun med honom där han svarar på frågan om vilka förhoppningar han har på regeringsuppdraget. En längre version kommer att publiceras inom kort.

Röster från Includekonferensen

Vid Includekonferensen i Karlstad passade vi också på att prata med några av deltagarna på konferensen, Leif Bryngfors, föreståndare för SI-verksamheten (Supplemental Instruction) vid Lunds universitet och styrelseledamot i Includenätverket samt två studentrepresentanter som är engagerade i flera olika nätverk kring frågor om breddad rekrytering, Olle Jilkén och Sofie Larsson, båda från Stockholms universitet och Sveriges förenade studentkårer (SFS).

* En längre intervju med Anders Söderholm kommer att publiceras på vår webbplats inom kort.