Andelen kvinnliga professorer har ökat till 29 procent

Andelen kvinnor bland professorerna har ökat med tio procentenheter jämfört med 2008, då den var 19 procent. Sedan 2008 har antalet kvinnor bland professorerna ökat från cirka 790 till 1 510 heltidsekvivalenter.

Denna nyhet är uppdaterad 16 maj 2019.

På totalnivå har högskolans forskande och undervisande personal en jämn könsfördelning. Av de anställda var 46 procent kvinnor och 54 procent män (mätt i antal heltidsekvivalenter) 2018. Andelen kvinnor varierade dock i olika anställningskategorier. Lägst var andelen kvinnor bland professorer där den var 29 procent.

Vid en analys av jämställdheten bland professorer är det även intressant att undersöka könsfördelningen i anställningskategorier som föregår en sådan anställning. Det är därför av intresse att se hur könsfördelningen ser ut bland de som befinner sig i ett tidigt skede av den akademiska karriären, nämligen de med meriteringsanställningar. Särskilt biträdande lektorer är intressanta att följa, då detta är en typ av meriteringsanställning som regleras i Högskoleförordningen. Enligt denna har innehavaren av ett biträdande lektorat rätt att prövas för befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor, en tjänst som vanligen föregår en anställning som professor.

Antalet biträdande lektorer har ökat från drygt 140 år 2008 till 720 år 2018 (se Figur 1). Andelen kvinnor bland biträdande lektorer varierade mellan 35 och 43 procent under dessa år och år 2018 var den 43 procent. Det här visar att det på totalnivå finns ett jämställt rekryteringsunderlag för anställningar som professor.

Figur 1. Antal kvinnor respektive män bland biträdande lektorer 2008-2018, heltidsekvivalenter.

Också bland lektorer är könsfördelningen relativt jämn, andelen kvinnor var 47 procent 2018.

Statistiken om personal vid universitet och högskolor

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik. Undersökningen är en registerbaserad undersökning som baseras på högskolornas administrativa register och genomförs årligen. Populationen består av anställda vid statliga universitet, högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd under mätmånaden oktober 2018. Anställda yngre än 16 år vid årets slut, helt tjänstlediga samt utlandsanställda ingår inte i målpopulationen. Följande anställningsbenämningar är även exkluderade från målpopulationen; EU-stipendiat, forskare affilierad, forskarstipendiat, lektor affilierad, professor affilierad, stipendiat, styrelseledamot samt personal med utbildningsbidrag.

Heltidsekvivalenter

Heltidsekvivalenter visar antalet anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Heltidsekvivalenter beräknas genom en summering av de anställdas tjänstgöringsomfattning, det vill säga anställningens omfattning med hänsyn tagen till eventuell tjänstledighetsomfattning.

Mer statistik om personal vid universitet och högskolor

Den nya statistiken (publicerad den 7 maj 2019) finns i tabeller som publiceras av SCB. Statistiken omfattar antal anställda samt heltidsekvivalenter fördelade efter universitet/högskola, kön, anställningskategori, ålder och utbildningsnivå. I statistiken ingår också tabeller om den forskande och undervisande personalen efter forskningsämnesområde och forskningsämnesgrupp.

Den 13 juni publiceras ett Statistiskt meddelande om personal vid universitet och högskolor 2018.