Antalet nybörjare på forskarnivå har minskat något

Mellan 2017 och 2018 minskade både antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå samt antalet doktorander. Det visar ny statistik som SCB har tagit fram på uppdrag av UKÄ.

Mellan 2017 och 2018 minskade antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå något från 3 180 till 3 080. Det var främst inom forskningsämnesområdena teknik samt medicin och hälsovetenskap som minskningen skedde. Antalet doktorandnybörjare inom de olika forskningsämnesområdena varierar mellan åren. Mellan 2017 och 2018 ökade antalet nybörjare inom samhällsvetenskap samt lantbruksvetenskap och veterinärmedicin samtidigt som antalet var oförändrat inom naturvetenskap samt humaniora och konst. Bland nybörjarna på forskarutbildningen var 48 procent kvinnor och 52 procent män.

Antalet doktorander har minskat något mellan 2017 och 2018 från 17 830 till 16 860. Bland doktoranderna var könsfördelningen i stort sett jämn med 48 procent kvinnor och 52 procent män. Antalet doktorsexamina minskade från 2 840 till 2 790 mellan 2017 och 2018 samtidigt som antalet licentiatexamina låg på samma nivå båda åren och uppgick till 500. Andelen kvinnor som avlade doktorsexamina 2018 uppgick till 48 procent och männen till 52 procent medan andelen kvinnor var 36 procent och männen 64 procent bland de som avlade licentiatexamina.

För mer information se tabeller hos SCB.

Den 10 juni kommer det statistiska meddelandet Doktorander och examina på forskarnivå 2018.

Antal doktorandnybörjare fördelat på kön 2008-2018

Registrerade studenter under de senaste tio åren