Fortsatt ökning av lärosätenas intäkter under 2018

Ny officiell statistik från Universitetskanslersämbetet visar att intäkterna vid svenska universitet och högskolor uppgick till 73,9 miljarder kronor under 2018. Jämfört med 2017 har intäkterna ökat med 3,0 miljarder kronor, eller 4 procent, i löpande priser.

Lärosätenas intäkter från såväl offentliga som privata finansiärer ökade under 2018. I förhållande till året innan ökade intäkterna från staten med totalt 2,2 miljarder kronor i löpande priser, både i form av direkta statsanslag (drygt 1,6 miljarder) och kanaliserat genom statliga myndigheter (drygt 0,7 miljarder). De direkta statsanslagens andel av de totala intäkterna minskade, vilket är i linje med de senaste årens trend.

Kostnaderna för lärosätena uppgick sammanlagt till 73,6 miljarder. Det positiva resultatet på drygt 0,3 miljarder härstammar främst från verksamheten inom forskning och utbildning på forskarnivå. I verksamheten för utbildning på grund och avancerad nivå var intäkterna och kostnaderna mer eller mindre balanserade under året, vilket ledde till ett nollresultat.

Både siffrorna som presenteras här och i databasen redovisas i löpande priser, det vill säga att man inte har tagit hänsyn till prisutvecklingen.

Du kan själv enkelt utforska och fördjupa dig i uppgifter om den svenska högskolan i UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror.