Första resultaten av lärosätesgranskningarna klara

UKÄ har nu granskat kvalitetssäkringsarbetet på Malmö universitet, Högskolan i Borås, Mälardalens högskola och Högskolan i Jönköping. De två första fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll medan de två senare fick omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Lärosätena har det huvudsakliga ansvaret för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Att UKÄ granskar lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är en del i detta.

– Våra första resultat av granskningarna visar att inget av de fyra lärosätena blir godkänt fullt ut. Lärosätena har påbörjat ett gediget arbete med att utveckla sitt kvalitetssäkringsarbete men granskningarna visar att kvalitetssystemen fortfarande är unga och lärosätena har inte hunnit implementera alla delar, vilket i vissa fall gör det svårt att kunna visa att kvalitetssäkringsarbetet är verkningsfullt, säger Viveka Persson, biträdande avdelningschef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.

Utvecklingsområden är bland annat att säkerställa att rutiner och processer tillämpas systematiskt så att kvalitetsarbetet fungerar i alla delar av verksamheten och på alla nivåer. Att förtydliga strukturer och ansvarsområden, samt hur olika processer hänger ihop är ytterligare exempel på utvecklingsområden som lyfts fram.

– Den respons vi fått från lärosätena i samband med platsbesöken är att granskningen i sig är kvalitetsdrivande och att den driver på utvecklingen av fungerande kvalitetssystem på sikt. Granskningarna bidrar även till lärosätenas kvalitetsutveckling genom att bedömarna i sina yttranden lyfter såväl goda exempel och styrkor som utvecklingsområden de identifierat, säger Viveka Persson, biträdande avdelningschef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.

Godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete

Bedömningen baseras på sex områden: Styrning och organisation, Förutsättningar, Utformningar, genomförande och resultat, Jämställdhet, Student- och doktorandperspektiv, samt Arbetsliv och samverkan. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala:

1. Godkänt kvalitetssäkringsarbete
Lärosätets kvalitetssäkringsarbete bedöms vara väl beskrivet, väl argumenterat för och väl fungerande i praktiken. Det är systematiskt och effektivt på samtliga nivåer inom lärosätet, från ledningsnivå till institutionsnivå. Samtliga bedömningsområden bedöms vara tillfredsställande.

2. Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Lärosätets kvalitetssäkringsarbete bedöms i huvudsak vara väl beskrivet, väl argumenterat för och väl fungerande i praktiken. Av beslutet framgår vilka bedömningsområden som inte är tillfredsställande och behöver åtgärdas.

3. Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete
Lärosätets kvalitetssäkringsarbete bedöms uppvisa flera betydande brister vad gäller hur det är beskrivet, argumenterat för och hur det fungerar i praktiken. Bristerna är omfattande och bedömargruppens uppfattning är att kvalitetssäkringsarbetet vid lärosätet i sin helhet ska granskas på nytt.

Nästa steg

Malmö universitet och Högskolan i Borås, som fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll, följs upp på de bedömningsområden som inte bedömts som tillfredställande. Lärosätena ska senast två år efter beslut återkomma med en redovisning av de åtgärder som vidtagits.

Mälardalens högskola och Högskolan i Jönköping, som fick omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete, kommer att genomgå en ny fullständig granskning tidigast om två år.

I resultaten från nästa omgång granskningar ingår Ersta Sköndal Bräcke högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Röda Korsets högskola, och Sophiahemmet högskola.

Ladda ner beslut och yttranden

Beslut och yttrande för Högskolan i Borås Pdf, 1.6 MB.

Beslut och yttrande för Högskolan i Jönköping Pdf, 1 MB.

Beslut och yttrande för Malmö universitet Pdf, 4.6 MB.

Beslut och yttrande för Mälardalens högskola Pdf, 1.1 MB.

Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017-2022. Syftet är att:
– kontrollera att lärosätena säkerställer att utbildningarna på samtliga nivåer uppfyller kraven i tillämpliga lagar och förordningar samt ESG
– fokusera på hur väl lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, inklusive uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner bidrar till att säkra och utveckla utbildningarna på samtliga nivåer på ett systematiskt sätt
– bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling genom att bedömarna i sina yttranden lyfter såväl goda exempel och styrkor som utvecklingsområden de identifierat.