Startskott för nationellt samtal om högskolepedagogik

Vid två konferenser i vår påbörjar UKÄ ett nationellt samtal om pedagogiskt utvecklingsarbete i högskolan. Syftet är att utbyta erfarenheter om utmaningar och framgångsfaktorer som kan bidra till en fortsatt kunskapsutveckling.

I höstas fick UKÄ i uppdrag av regeringen att göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor. Efter att ha engagerat lärosätena och andra berörda inom högskolesektorn för att få hjälp med att ringa in uppdraget och prioritera bland tänkbara frågeställningar, bjuder UKÄ nu in till de första utåtriktade aktiviteterna i projektet. I maj hålls två konferenser där pedagogisk utveckling lyfts fram ur olika perspektiv.

­ – Vi samarrangerar en konferens i Umeå tillsammans med Swednet och Umeå universitet där vi ställer det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet och forskningen i centrum. På konferensen lyfter vi bland annat frågor om hur vi tillsammans kan stärka kunskapsfältet och om det behövs strategier på olika nivåer för högskolepedagogiken säger Andrea Amft, utredare och projektledare för regeringsuppdraget på UKÄ.

Konferensen i Umeå äger rum den 23 maj och anmälan är öppen via UKÄ:s webbplats. UKÄ deltar även vid Includekonferensen i Karlstad 14–16 maj på temat inkluderande pedagogik och digitalisering. Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ, kommer att hålla ett inledningsanförande om att nå nya studentgrupper som traditionellt inte söker sig till högskolan och om att skapa förutsättningar för ett pedagogiskt utvecklingsarbete.

Viktigt att frågorna hålls vid liv

Under våren har UKÄ bett lärosätena om underlag kring hur de arbetar med pedagogisk utveckling och vilka resultat de uppnått.

– Vi ska även göra fördjupade intervjuer med ett tiotal lärosäten för att försöka identifiera och synliggöra framgångsfaktorer, men givetvis är det upp till lärosätena att själva utveckla den typ av pedagogisk verksamhet som passar de egna behoven bäst, säger Andrea Amft.

UKÄ:s förhoppning är att de samtal som kommer att föras inom projektet på nationell nivå bidrar till ett långvarigt intresse som lever kvar även efter att myndigheten redovisat uppdraget till regeringen.

– Det är viktigt att skapa hållbarhet och kontinuitet för frågorna på en nationell nivå. Jag hoppas att någon av de aktörer vi nu träffar och etablerar kontakt med, får möjlighet att ta över stafettpinnen från oss när vi är klara med vårt uppdrag, säger Andrea Amft.

Om regeringsuppdraget
Genom en ändring i UKÄ:s regleringsbrev den 30 augusti 2018 fick myndigheten i uppdrag att göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor. I uppdraget ingår att ge en översiktlig nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling. Redovisningen ska även innehålla fördjupningsstudier av den verksamhet som bedrivs och vad den resulterat i. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2019.