Uppdaterad vägledning ska stärka lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Som en del i UKÄ:s kontinuerliga förbättringsarbete har UKÄ nu uppdaterat sin vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete. I vägledningen finns all information om hur granskningen går till och alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver sina självvärderingar.

Under hösten 2018 har UKÄ genomfört en översyn av den nuvarande vägledningen för granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Synpunkter och ändringsförslag har samlats in från bedömare och lärosäten som hittills deltagit i granskningarna samt de medarbetare på UKÄ som arbetar med lärosätesgranskningarna. Ändringsförslagen har också diskuterats med de båda referensgrupperna som finns knutna till det nationella kvalitetssäkringssystemet.

– Den tidigare vägledningen har fungerat bra, men vi behövde göra vissa förtydliganden och ändringar för att vägledningen ska vara ännu mer ändamålsenlig. De synpunkter och förslag till ändringar vi fått har vi gått igenom och tagit fasta på i den uppdaterade vägledningen, säger Viveka Persson, biträdande avdelningschef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.

De ändringar som gjorts i vägledningen handlar i första hand om språkliga förtydliganden men också en del mindre revideringar i några av bedömningsgrunderna. Hur lärosätena ska presentera sina kvalitetssystem i självvärderingen har också förändrats till viss del.

Alla universitet och högskolor kommer att få sitt interna kvalitetssäkringsarbete granskat fram till 2022.

Läs PM om vad som ändrats i vägledningen Pdf, 125.4 kB.

Till den uppdaterade vägledningen