Ny granskning klar: 14 utbildningar inom datavetenskap

UKÄ har granskat kvaliteten på universitetetens och högskolornas forskarutbildningar inom datavetenskap. Åtta utbildningar håller hög kvalitet medan sex utbildningar ifrågasätts.

Förbättringsområde: jämställdhet

Utbildningarna håller överlag hög kvalitet. Gemensamt för de sex utbildningar som får omdömet ifrågasatt kvalitet är att de brister på jämställdhetsperspektivets integration i doktorandutbildningarna. Bedömargruppen noterar generellt sett en förbättringspotential hos lärosätena i detta avseende. Några exempel på integrering av jämställdhetsperspektivet i själva utbildningen kan vara val av författare avseende kurslitteratur, val av gästföreläsare, gästforskare och vem som får adjungerade tjänster, vilka förebilder som lyfts fram, jämställda opponenter och betygsnämnder, vem som företräder utbildningen externt inte minst i populärvetenskapliga sammanhang, val av partner till forskningsprojekt och – inte minst - att doktoranderna direkt får kunskap om jämställdhetsperspektivet i till exempel olika kurser eller seminarier. 

En internationell utbildning

Bedömargruppen lyfter också fram att arbetsmarknaden för nyutexaminerade doktorer i datavetenskap är mycket god. De betonar även att det finns en hög grad av internationalisering i forskarutbildningen i datavetenskap – om än i varierande grad lärosätena emellan. Internationaliseringen är positiv då den visar på mobilitet, internationell konkurrenskraft och attraktivitet kopplad till utbildningarna. Många inresande doktorander som läser datavetenskap i Sverige stannar här efter avslutad utbildning vilket är positivt för utveckling och tillväxt i Sverige.

Utbildningarnas omdömen

Blekinge tekniska högskola

 • Datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet

Chalmers tekniska högskola AB

 • Data och IT, inriktning datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet

Göteborgs universitet

 • Data- och informationsteknik - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet

Karlstads universitet

 • Datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Kungl. Tekniska högskolan

 • Datalogi - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Linköpings universitet

 • Datalogi - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Linnéuniversitetet

 • Datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Luleå tekniska universitet

 • Kommunikations- och beräkningssystem - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet

Lunds universitet

 • Datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Malmö universitet

 • Datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Stockholms universitet

 • Datalogi - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet

Umeå universitet

 • Datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet

Uppsala universitet

 • Datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Örebro universitet

 • Datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

De berörda utbildningarna som fått omdömet ifrågasatt kvalitet ska senast den 26 juni 2019 redogöra för de åtgärder som vidtagits. Därefter gör UKÄ en uppföljning och beslutar om det finns skäl att dra in examenstillståndet.

 

Komplett underlag i Högskolekollen

Läs UKÄ:s beslut, bedömargruppens yttrande och lärosätenas självvärderingar i Högskolekollen.

Till Högskolekollen

Utbildningsutvärderingar är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar granskas under preioden 2017-2022.