Inför Almedalsveckan: Viktiga frågor för högskolesektorn

UKÄ finns på plats i Almedalen och ser fram emot att lyssna och delta i diskussionerna. Här har vi sammanfattat några av de frågor vi tycker är viktigast för sektorn att lyfta.

Under Almedalsveckan kommer UKÄ att bevaka och delta i diskussioner kring frågor som är av särskilt intresse, bland annat frågor om breddad rekrytering, en ny styrning av resurstilldelningen till lärosätena, framtidens vårdkompetens och lärarförsörjning samt frågor om forskningskvalitet.

Breddad rekrytering

UKÄ släppte i våras en statistisk analys som visar att en stor grupp unga, med föräldrar med låg utbildning, väljer bort universitet och högskola trots att de har höga betyg från gymnasieskolan. Det finns alltså en grupp unga människor vars potential i dagsläget inte tas tillvara. Vi hoppas därför att denna fråga får stort utrymme i Almedalsdiskussionerna.

Till UKÄ:s publikationer om studenternas bakgrund

Ny styrning av resurstilldelningen till lärosätena

Utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten (STRUT) presenterade i januari ett övergripande modellförslag. UKÄ har under flera år pekat på behovet av att se över nuvarande system för resurstilldelning och stödjer utredningens tankar om en mer sammanhållen och långsiktig styrning.

Till UKÄ:s kommentarer om STRUT-förslaget

Framtidens vårdkompetens

Hur säkrar vi framtidens vårdkompetens? UKÄ har tillsammans med Socialstyrelsen ett uppdrag av regeringen att analysera och föreslå hur samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas. I uppdraget ligger även att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över det totala kompetensbehovet i hälso- och sjukvården.

Läs mer om Framtidens vårdkompetens

Lärarförsörjningen

Att det finns behöriga lärare både idag och i framtiden är en stor och viktig fråga. UKÄ visade i rapporten Tidiga avhopp från högskolan att mer än hälften av studenterna på ämneslärarutbildningen valde att hoppa av sin utbildning. Rapporten ger kunskap om vad som påverkar genomströmningen och var insatser behöver sättas in för att minska avhoppen.

Till UKÄ:s publikationer om lärarutbildning

Forskningskvalitet

I juli 2017 fick UKÄ uppdraget av regeringen att vidareutveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning så att det även omfattar kvalitetssäkring av forskning. Vårt förslag är att kvalitetssäkring av forskning inkluderas i våra befintliga granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, men att nya bedömningsgrunder tas fram. Förslaget har varit ute på remiss och vi sammanställer för närvarande alla yttranden som kommit in.

Läs rapporteringen av regeringsuppdraget

UKÄ:s rektorsfrukost

UKÄ bjuder för tredje året i rad in rektorerna vid Sveriges universitet och högskolor till en gemensam frukostträff i Almedalen. Under frukosten informerar vi om aktuella händelser och diskuterar strategiska frågor för sektorn.

Väl mött i Almedalen!