Fler anställda vid universitet och högskolor

Under 2017 ökade antalet anställda vid universitet och högskolor exklusive doktorander med 290 helårspersoner. Antalet anställda som utför främst forskande och undervisande uppgifter ökade med 630 helårspersoner, medan antalet anställda som har andra arbetsuppgifter minskade med 340 helårspersoner.

Antalet statligt anställda störst i högskolan

Sett till antalet anställda är högskolesektorn den största statliga sektorn. År 2017 fanns det totalt 75 500 anställda vid universitet och högskolor. Omräknat till helårspersoner – ett mått där man tar hänsyn till omfattningen av personers anställning och tjänstledigheter - var antalet 60 600. Om man utesluter de studerande på forskarnivå som var anställda som doktorander uppgick antalet anställda helårspersoner till 50 800.

Av figuren nedan framgår att antalet anställda vid universitet och högskolor ökat i ett längre tidsperspektiv.

Antalet anställda vid universitet och högskolor 2001-2017 (helårspersoner)

Antalet anställda vid universitet och högskolor 2001-2017 (helårspersoner)

Den forskande och undervisande personalen utgör 59 procent av de anställda (exklusive doktorander) vid universitet och högskolor, en ökning med sex procentenheter jämfört med motsvarande andel 2001.

Andelen kvinnor ökar

Andelen kvinnor bland personalen ökar. År 2017 var 53 procent av de anställda helårspersonerna (exklusive doktorander) kvinnor. Sedan 2001 har andelen kvinnor ökat med tre procentenheter. Bland den forskande och undervisande personalen var andelen kvinnor lägre, 45 procent, men andelen har ökat med åtta procentenheter sedan 2001.

Störst andel män i åldersgruppen 65 år och äldre

Bland all personal i högskolan var de flesta anställda i åldersgruppen 30-34 år, med 9 590 personer, eller 13 procent. Inom den forskande och undervisande personalen var de flesta anställda i åldersgruppen 40-44, med drygt 5 200 personer, eller 14 procent.

Mellan 2016 och 2017 ökade den forskande och undervisande personalen i åldersgruppen 65 år eller äldre något, från 2 580 till 2 700 personer, eller fem procent. Detta är i linje med de ökningar man kunnat se under flera år i denna åldersgrupp. Liksom föregående år är det bland den forskande och undervisande personalen framförallt professorer som fortsätter vara verksamma efter 65 års ålder, omkring 50 procent. Denna åldersgrupp har den mest ojämna könsfördelningen med 66 procent män och 34 procent kvinnor. I övriga åldersgrupper är andelen män mellan 51 och 57 procent.

Mer statistik om personal vid universitet och högskolor

  • Den nya statistiken (publicerad den 26 april 2018) finns i tabeller som publiceras av SCB. Statistiken omfattar antal anställda samt helårspersoner fördelade efter universitet/högskola, kön och anställningskategori samt antal anställda efter ålder, kön och anställningskategori. Till SCB
  • Fler tabeller om antal anställda efter utbildningsnivå, kön och anställningskategori samt tabeller med fokus på den forskande och undervisande personalen publiceras den 3 maj 2018. Den 13 juni publiceras ett Statistiskt meddelande om Personal vid universitet och högskolor 2017. Till vår publiceringsplan för officiell statistik

Statistiken om personal vid universitet och högskolor
Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik. Undersökningen är en totalundersökning som genomförs årligen. Populationen utgörs av personal som erhållit lön/arvode under mätmånaden samt adjungerad personal helt finansierad av annan arbetsgivare. Mätmånad för statistiken är oktober.
Den forskande och undervisande personalen
Den forskande och undervisande personalen indelas i anställningskategorier i statistiken. Anställningskategorierna är professorer, lektorer, meriteringsanställningar, annan forskande och undervisande personal samt adjunkter.
Helårspersoner
Helårspersoner är ett volymmått som visar antalet anställda personer omräknat till heltidsarbetande under ett år. Helårspersoner beräknas utifrån omfattningen av olika personers anställning med hänsyn tagen till omfattningen av deras eventuella tjänstledighet.